BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 963/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại thung Cọ Trong, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (29,7 ha-Đức Ân)

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2799/UBND-ĐC ngày09/5/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việc thăm dò đá vôi trắngtại khu vực thung Cọ Trong, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An của Côngty TNHH Đức Ân. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích 29,7 ha đã được UBND tỉnhNghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoángsản, (ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 613/NN-LN ngày 08/4/2008, của Sở Văn hoá-Thông tin tại công văn số 458/SVHTT-DSVH ngày 10/4/2008, của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tại công vănsố 707/CV-TaH ngày 28/3/2008).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sửdụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BộXây dựng thống nhất đưa khu vực đá vôi trắng nêu trên vào trong quy hoạch chungcủa cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò được xác địnhtại Bản đồ kèm theo công văn số 2799/UBND-ĐC ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh NghệAn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò đávôi trắng tại thung Cọ Trong, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản(Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam