BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 964/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò, khai thác Cao Lanh tại ấp 1, ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1288/UBND-SX ngày08/5/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Bình Phước về việc thăm dò, khai thácCao Lanh tại khu vực ấp 01 và ấp 06 thuộc xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnhBình Phước của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích 65,6 ha đã được UBND tỉnhBình Phước xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt độngkhoáng sản, không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, di tích lịch sử văn hoá vàdanh lam thắng cảnh, không ảnh hưởng đến đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng(căn cứ Biên bản kiểm tra thực địa khu vực xin thăm dò ngày 08/4/2008 của SởTài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sửdụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BộXây dựng thống nhất đưa khu vực Cao Lanh nêu trên vào trong quy hoạch chung củacả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò được xác định tạicông văn số 1288/UBND-SX ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Bình phước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò,khai thác Cao Lanh tại ấp 01 và ấp 06, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnhBình Phước.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;-

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam