BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 972/BXD-HĐXD
V/v: Chỉ định thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật các công trình.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008.

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2776/VPCP-KTN ngày 05/5/2008 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn 293/CV /VPTW/nb ngày 22/4/2008 của văn phòng Ban chấp hành Trung ương về việc chỉđịnh thầu các gói thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật các công trình. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc chỉ định thầu được thực hiệntheo quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu, Điều101 Luật Xây dựng, Điều 40 của Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày05/5/2008 của Chính phủ.

1/ Trường hợp nếu tổ chức thituyển thiết kế kiến trúc công trình thì theo quy định tại Khoản2 Điều 1 Quyết định 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ vềcác trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu, tác giả của phương án thiết kế kiếntrúc được lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng để thực hiện lập dự án đầu tưxây dựng và thiết kế xây dựng công trình nếu tác giả của phương án thiết kế kiếntrúc có đủ điều kiện năng lực theo quy định mà không phụ thuộc vào giá trị củagói thầu lập dự án hay gói thầu thiết kế.

2/ Trường hợp nếu không tổ chứcthi tuyển thiết kế kiến trúc công trình, theo quy định tại Điều40 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thihành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, đối vớigói thầu lập dự án có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng được phép chỉ định thầu,nhưng gói thầu thiết kế của dự án này có giá trị lớn hơn 500 triệu thì vẫn phảitổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thiết kế theo quy định của pháp luật về đấuthầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngđề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD, (V.A.M - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên