BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 976/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại núi Phá Bang, thung Hang Cảng, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2615/UBND-ĐC ngày 05/5/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việc thămdò đá vôi trắng tại núi Phá Bang, thung Hang Cảng thuộc xã Châu Lộc, huyện QuỳHợp, tỉnh Nghệ An của Công ty Cổ phần Trung Đức. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích11,3 ha đã được UBND tỉnh Nghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thờicấm hoạt động khoáng sản, (ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôntại công văn số 531/NN-LN ngày 25/3/2008, của Sở Văn hoá-Thông tin tại công vănsố 369/SVHTT-DSVH ngày 24/3/2008, của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tại côngvăn số 650/CV-TaH ngày 23/3/2008).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực đá vôi nêu trên vào trongquy hoạch chung của cả nước. Vị trí , toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dòđược xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 2615/UBND-ĐC ngày 05/5/2008 củaUBND tỉnh Nghệ An.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại núi Phá Bang, thung Hang Cảng, xã Châulộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh nghệ An.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam