BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 977 TCT/DNNN
V/v chứng từ thanh toán qua NH đối với hàng hoá nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 197 CT/TQD ngày 21 tháng 3 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4434/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 9 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu sang Campuchia thì:

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2002, Công ty Thương nghiệp XNK tổng hợp Đồng Tháp xuất khẩu bón sang Campuchia được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện và thủ tục theo hướng dẫn tại điểm 1.1, mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thu tiền bán hàng hoá, dịch vụ bằng tiền mặt là đô la Mỹ (USD) thì việc thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu phải có đủ hồ sơ, chứng từ như sau:

- Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ ký với người mua phía Campuchia phải quy định hình thức thanh toán bằng tiền mặt là đồng đô la Mỹ.

- Giấy phép thu tiền mặt là đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước cấp.

- Chứng từ kê khai với cơ quan hải quan về tiền ngoài tệ đô la Mỹ thu được do bán hàng hoá, dịch vụ cho người mua phía Campuchia.

- Chứng từ nộp tiền mặt ngoại tệ vào tài khoản tiền gửi của cơ sở ở Ngân hàng tại Việt Nam hoặc chứng từ bán ngoại tệ cho Ngân hàng tại Việt Nam số tiền mặt là đô la Mỹ thu được từ việc xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ.

Đồng thời doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu kê khai hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc