BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 98/BTC-TCT
V/v. Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộcTW

Trong thời gianqua Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số Cục Thuế về vướng mắc trong việcmiễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ; Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện thống nhất như sau:

- Tại Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chínhphủ về thu tiền sử dụng đất, quy định:

"1 - Hộgia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ đượcmiễn hoặc giảm tiền sử dụng đất một lần thuộc một trong các trường hợp được Nhànước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất đấtkhác sang làm đất hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

2. Trong hộ giađình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộngcác mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng tối đakhông vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở.

3. Trong trườnghợp một hộ gia đình hoặc một người thuộc đối tượng được hưởng miễn và giảm tiềnsử dụng đất thì được hưởng miễn tiền sử dụng đất; nếu một người thuộc đối tượngđược hưởng giảm tiền sử dụng đát mà có nhiều mức giảm khác nhau thì được hưởng mức cao nhất"

- Tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công vớicách mạng cải thiện nhà ở; tại Khoản 2, Điều 1 quy định vềnguyên tắc hỗ trợ: "Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từngngười, điều kiện và khả năng của địa phương;" và tại Khoản2, Điều 2 quy định về điều kiện và mức hỗ trợ: "a) Người có công vớiCách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưađược thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hoả hoạn… thì tuỳ theođiều kiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người được xét tặng"Nhà tình nghĩa", được giao đất làm nhà ở, hoặc được mua nhà trả góp.

b. Người cócông với Cách mạng đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở quá dột nát,chật chội, không bảo đảm điều kiện sống trung bình so với cộng động nơi họ cưtrú mà không có khả năng khắc phục thì tùy theo hoàn cảnh của từng người và khảnăng của từng địa phương mà hỗ trợ họ cải tạo, sửa chữa nhà ở".

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định 117/2007/ QĐ-TTg ngày 25/7/207 củaThủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công vớiCách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3, Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ ngườihoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở, quyđịnh đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng đất khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước,bao gồm: "…Thân nhân của liệt sỹ quy định tại Khoản1, Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng… được hỗ trợ70% tiền sử dụng đất" và tại Khoản 3, Điều 2 Quyết địnhsố 118/TTg quy định: "Các mức hỗ trợ tiền sử dụng đất nêu tại Khoảnc Điểm 2 Điều 2 Quyết định này cũng được áp dụng đối với các trường hợp được hỗtrợ bằng hình thức giao đất làm nhà ở.

- Tại Khoản8, Điều 2 Quyết định số 118/QĐ-TTg quy định"Việc xem xét để hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phảidựa trên kiến nghị của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trúvà những kiến nghị đó phải được Uỷ ban nhan dân quận, huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh xác minh lại trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương quyết định".

Căn cứ các quy địnhnêu trên, kể từ ngày Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg nêu trên có hiệu lực thihành, các trường hợp hộ gia đình có thân nhân liệt sỹ quy định tại Khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng(bao gồm cả người không được hưởng trợ cấp hàng tháng), chưa được miễn, giảm tiềnsử dụng đất theo pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng thì khi mua nhàthuộc sở hữu Nhà nước hoặc được Nhà nước giao đất để cải thiện nhà ở, được xemxét giảm một lần 70% tiền sử dụng đất theo quy định, trong trường hợp:

- Thân nhân liệt sỹđang sống cùng hộ gia đình, nhưng thân nhân liệt sỹ đó và các thành viên tronghộ gia đình chưa được hưởng miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất lần đầu theo quy địnhcủa pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng.

- Đối với thânnhân liệt sỹ đã lập hộ gia đình riêng tính từ ngày Quyết định 117/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, nhưng rước khi lập hộ riêng, bản thân thân nhân liệt sỹchưa được hưởng miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ưuđãi người có công với cách mạng.

Nguyên tắc, thủ tụcmiễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sỹ thực hiện phải đảm bảotheo đúng quy định tại Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và Khoản 8, Điều 2 Quyết định số 118/QĐ-TTg nêu trên.

Bộ Tài chính thôngbáo để Cục Thuế được biết và tổ chức thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP. HCM;
- Vụ Pháp chế, CST, QLCS;
- Lưu VT, TCT (VT,CS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung