THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 984/TTg-CN
V/v một số đề xuất liên quan đến KCN Bắc Chu Lai thuộc KKTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại các văn bản số 3249/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2006 và số 1869/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9254/BKH-KCN&KCX ngày 13 tháng 12 năm 2006 và của Bộ Tài chính tại văn bản số 7517/BTC-ĐT ngày 07 tháng 6 năm 2007 về một số đề xuất liên quan đến khu công nghiệp Bắc Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu để làm chủ đầu tư Khu công nghiệp Bắc Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chủ đầu tư lập và trình duyệt Dự án đầu tư khu công nghiệp Bắc Chu Lai theo đúng quy định hiện hành và cần khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp còn lại thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

2. Việc hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp Bắc Chu Lai từ ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Quản lý KKTM Chu Lai;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
Người phát ngôn của TTg CP,
Các Vụ: KTTH, ĐP, ĐMDN, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). H

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng