ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 9939/SXD-QLN
V/v 84 hộ dân Tổ dân phố 1 và 2 tại phường 6, quận Tân Bình xin mua nhà theo Nghị định 61/CP .

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Sở Xây dựng thành phố Hồ ChíMinh nhận được Phiếu chuyển số 45310/VP-ĐT ngày 19-11-2007 của Văn phòng Hộiđồng nhân dân & Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển công văn số 6468/VPCP-CCHC ngày 09-11-2007 của Văn phòng Chính phủ về việc Văn phòng Chínhphủ nhận được phản ảnh, kiến nghị của ông Huỳnh Đức Tấn (địa chỉ số270b/45/22/5 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh) quatrang tin điện tử của Chính phủ liên quan đến việc Bưu điện thành phố Hồ ChíMinh đã gây khó khăn, chậm trễ đối với 84 hộ dân tại Tổ dân phố 1 và 2, phường6, quận Tân Bình trong thủ tục mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định61/CP (đính kèm phản ảnh). Văn phòng Chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông chỉ đạokiểm tra, xử lý theo thẩm quyền phản ảnh, kiến nghị nêu trên và thông báo kếtquả xử lý về Văn phòng Chính phủ trước ngày 30-11-2007 để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Văn phòng Hội đồng nhân dân& Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Xây dựng thành phố HồChí Minh căn cứ các quy định của pháp luật để xem xét, hướng dẫn giải quyết vàcó văn bản thông báo kết quả cho Văn phòng Chính phủ theo thẩm quyền, quy định.

Ngày 15-11-2007, Sở Xây dựngthành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp cùng các thành phần tham dự gồm: Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, TrưởngPhòng Quản lý đô thị quận Tân Bình, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phốHồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân phường 6 quận Tân Bình,Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông (vắng). Các thành viên dự họp nghiên cứu nội dungcác văn bản pháp lý liên quan đến khu nhà, đất nơi 84 hộ dân cư ngụ tại Tổ dânphố 1 và 2, phường 6, quận Tân Bình:

Theo danh sách do Bưu điện thànhphố Hồ Chí Minh lập ngày 21-8-2007 gồm có 104 hộ cư ngụ tại số 270 Lý ThườngKiệt, phường 6, quận Tân Bình (Khu C30). Có 20 hộ được cấp đất và các hộ tự xâydựng nhà để ở, hiện nay các hộ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở vàquyền sử dụng đất ở. Có 03 hộ đã mua nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã có công văn đề nghị Bưuđiện thành phố Hồ Chí Minh lập thủ tục chuyển giao khu nhà ở nêu trên cho ngànhnhà đất quản lý theo quy định hiện hành, nhưng cho đến nay ngành Bưu điện chưalập thủ tục chuyển giao khu nhà ở đơn vị quản lý cho ngành nhà đất quản lý.

Do buổi họp vắng Tập đoàn Bưuchính Viễn Thông nên không ghi nhận được ý kiến của Tập đoàn Bưu chính ViễnThông liên quan đến chuyển giao nhà ở trong khu C30 cho ngành nhà đấtquản lý.

Khu C30 thuộc phường 14 quận 10và phường 6 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh: Tổng diện tích khu quy hoạch :409.498,8m2, trong đó phần đất thuộc quận 10 : 299.576,7m2,phần đất thuộc quận Tân Bình : 109.922,1m2. Quy hoạch chi tiết sửdụng đất khu C30 đã được Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh phê duyệttại Quyết định số 2856/QĐ-KTST-QH ngày 18-3-1996 và phê duyệt điều chỉnh quyhoạch chi tiết sử dụng khu đất nêu trên tại Quyết định số 6318/QĐ-KTST-QH ngày29-4-1998.

Tiếp theo do nhu cầu phát triểnmới của ngành Bưu chính Viễn Thông và nhu cầu của Ủy ban nhân dân quận 10 vềviệc tái định cư để phục vụ dự án mở đường Thành Thái quận 10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản số 1994/QHKT-QHngày 04-6-2003 về điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu C30.

Theo đề nghị của Tổng Cục Bưuchính Viễn thông có sự thoả thuận của Ủy ban nhân dân quận 10 và Ủy ban nhândân quận Tân Bình, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cóvăn bản số 603/QHKT-ĐB1 ngày 01-3-2004 thoả thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ1/500 khu nhà ở trong khu C30 tại lô số B32, B24, B25, B28 có diện tích chiếmđất 24.068m2 thuộc phường 14 quận 10 và các lô A1*, A2, A3, A5, A5*có diện tích chiếm đất 23.564m2 thuộc phường 6 quận Tân Bình.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông cóđề xuất phương án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/2000 xây dựng Cao ốc Vănphòng - sản xuất kinh doanh dịch vụ và công nghiệp kỹ thuật cao ngành Bưu chínhViễn thông, khu nhà ở tái định cư, công trình công cộng….

Ngày 11-9-2007, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có thông báo số 3638/TB-SQHKT thông báo nội dung kết luận tại cuộc họp giữaSở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận 10, Ủy bannhân dân quận Tân Bình về đề xuất của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông ViệtNam về quy hoạch chi tiết Khu C30.

Khu C30 trong đó có 104 hộ cưngụ tại phường 6, quận Tân Bình, Khu C30 đã có quy hoạch và dự án đã được phêduyệt xây dựng Cao ốc Văn phòng - sản xuất kinh doanh dịch vụ và công nghiệp kỹthuật cao ngành Bưu chính Viễn thông, khu nhà ở tái định cư cho các hộ đang cưngụ, công trình công cộng…, cho đến nay Tập đoàn Bưu chính Viễn thông chưa lậpthủ tục chuyển giao khu nhà ở nêu trên cho ngành nhà đất quản lý

Sở Xây dựng thành phố Hồ ChíMinh báo cáo Văn phòng Chính phủ nội dung liên quan đến việc các hộ dân cư ngụtại Tổ dân phố 1 và 2, phường 6, quận Tân Bình (khu C30) xin mua nhà theo Nghịđịnh 61/CP của Chính phủ./.

Nơi nhận :
-Như trên (kèm các chứng từ liên quan);
-UBND.TP (báo cáo);
-Tổ CNTT-VPSở (đưa lên trangWeb của Sở);
-Lưu VP-QLN.11.
DT+VTNghia. Bưu Điện.QTB

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng