BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 997/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 132/SXD-KTKT ngày 22/4/2008của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh giá qui địnhtại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng như các loại cát(cát đen, cát vàng), đá các loại (đá cốt liệu, đá ốp lát), gạch (các loại trangtrí, gạch ốp lát, gạch xây).

2. Giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soátcủa chủ đầu tư và nhà thầu do chủ đầu tư xem xét quyết định và chịu trách nhiệmtrên cơ sở so sánh giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng của từng gói thầu vàgiá vật liệu xây dựng trên thị trường. Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫnđiều chỉnh giá vật liệu xây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từnăm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chiphí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu căn cứ hướng dẫn nêu trên để tổchức thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng