BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 0015/BCT-CNNg
V/v thủ tục xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoángsản Việt Nam

Trả lời công văn số 8041/TKV-XNK1 -XNK2-TN ngày 21 tháng 12năm 2009 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) vềviệc đề nghị cho phép tiếp tục xuất khẩu than trong thời gian chờ cấp giấy phépchế biến than, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, thời gian qua Tập đoànTKV đã tích cực tiến hành hoàn tất thủ tục để cấp giấy phép chế biến than chocác đơn vị thành viên được Tập đoàn giao nhiệm vụ làm đầu mối chế biến và kinhdoanh than. Tuy nhiên, do việc hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định, kiểm tra... theođúng yêu cầu của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đòi hỏi phải có thời giannên việc cấp giấy phép chế biến chưa hoàn thành trong năm 2009. Trước tình hìnhđó, để đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn không bị gián đoạn,giúp Tập đoàn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ tháng đầu quý đầu Bộ CôngThương chấp thuận để Tập đoàn TKV được xuất khẩu than do Tập đoàn khai thác,chế biến từ các mỏ của Tập đoàn đang quản lý và khi làm thủ tục thông quan, tạmthời chưa phải xuất trình giấy phép chế biến than theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩuthan, thời hạn thực hiện đến hết Quý I năm 2010. Tập đoàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật về việc đảm bảo than xuất khẩu có tiêu chuẩn chất lượng vànguồn gốc hợp pháp theo quy định tại các Thông tư số 04/2007/TT-BCT và Thông tưsố 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương hướng dẫn điềukiện kinh doanh và xuất khẩu than.

Đề nghị Tập đoàn TKV phối hợp chặt chẽ với Cục Địa chất vàKhoáng sản Việt Nam để có thể hoàn thành việc cấp giấy phép chế biến than trongQuý I năm 2010./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang