BỘ NGOẠI GIAO
CỤC LÃNH SỰ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 0047/CV-LS-XNC
V/v quy định mới trong việc cấp thị thực của nước ngoài.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

Kính gửi

- Văn phòng Trung ương Đảng
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Quốc hội,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội.

CụcLãnh sự Bộ Ngoại giao xin thông báo một số quy định mới trong việc cấp thị thựccủa các nước như sau:

1.Kể từ ngày 01/01/2008, lệ phí xét đơn xin thị thực không định cư của Hoa Kỳ sẽtăng từ 100 USD lên 131 USD. Các trường hợp đã trả lệ phí 100 USD trước ngày 01/01/2008sẽ được xét đơn xin thị thực mà không phải trả thêm bất kỳ lệ phí nào nếu phỏngvấn trước 31/01/2008. Các trường hợp đã trả lệ phí 100 USD nhưng đến phỏng vấn saungày 31/01/2008 sẽ phải trả thêm khoản chênh lệch 31 USD trước khi được xét đơn.Tất cả các trường hợp nộp lệ phí xin thị thực sau ngày 01/01/2008, bất kể đượcphỏng vấn ngày nào, đều phải trả lệ phí 131 USD.

2./Theo quy định mới của khối Schengen, có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2007, thờigian tối thiểu giải quyết đơn xin cấp thị thực đối với tất cả các loại hộ chiếu(phổ thông, công vụ và ngoại giao) là 10 ngày làm việc. Quy định cụ thể củatừng nước được thông báo trên trang web của Bộ Ngoại Giao (www.mofa.gov.vn).

Cục Lãnhsự Bộ Ngoại giao xin thông báo Quý cơ quan biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HC, LS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Quốc Thành