BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 0084/BCT-CNNg
V/v: thủ tục xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

BộCông Thương nhận được công văn số 8616/TKV-XNK-TN ngày 24 tháng 12 năm 2008 củaTập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đề nghị giải quyết thủ tục liênquan đến xuất khẩu than trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục cấp phép khaithác theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Sau khi xem xét nội dung côngvăn và các văn bản liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Trongthời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báosố 109/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về sản xuất,kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển vàkinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệpThan – Khoáng sản Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với Bộ Tài nguyên vàMôi trường, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoànthiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy phép khai thác than cho các đơn vị sảnxuất than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo quy địnhcủa pháp luật về khoáng sản. Tuy nhiên, do việc hoàn tất các thủ tục liên quanđến cấp giấy phép khai thác than rất lớn, mất nhiều thời gian, do đó, đến thờiđiểm hiện nay vẫn còn một số doanh nghiệp chưa hoàn tất thủ tục để được cấpphép khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm 2008. Theo khối lượng công việc liênquan đến công tác cấp phép khai thác còn lại, dự kiến đến hết tháng 01 năm 2009công tác cấp phép khai thác than cho các đơn vị sản xuất than thuộc Tập đoànCông nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam mới hoàn thành.

Đểđảm bảo công tác xuất khẩu than của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản ViệtNam không bị gián đoạn, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay do ảnh hưởng suy thoáikinh tế toàn cầu, việc tiêu thụ than gặp nhiều khó khăn, lượng than tồn kho ngàycàng lớn, Bộ Công Thương chấp thuận để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sảnViệt Nam được tiếp tục làm thủ tục thông quan để xuất khẩu than trong thời gianchưa được cấp phép khai thác đến hết tháng 01 năm 2009.

Tậpđoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm trướcpháp luật về việc đảm bảo nguồn than xuất khẩu có tiêu chuẩn chất lượng vànguồn gốc hợp pháp theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BCT và Thôngtư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về việc hướngdẫn điều kiện kinh doanh và xuất khẩu than; chỉ đạo các đơn vị thành viên thuộcTập đoàn có hoạt động khai thác, chế biến than khẩn trương hoàn tất thủ tục đểhoàn thành việc cấp giấy phép khai thác, giấy phép chế biến than theo quy địnhcủa pháp luật về khoáng sản trong tháng 01 năm 2009.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu VT, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang