BỘ THƯƠNG MẠI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 0086/TM-KHĐT
V/v: Tổ chức thực hiện Qui hoạch CHXD dọc đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Sở Thương mại/Thương mại và Du lịch/Du lịch và thương mại các địa phương có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua

Trên cơ sở xem xét, tổng hợp báocáo rà soát, đánh giá việc thực hiện Qui hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọctuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I của các Sở Thương mại/Thương mại và Dulịch/Du lịch và thương mại (dưới đây viết tắt là các Sở Thương mại) và ý kiếnthống nhất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, ngày 30 tháng 12 năm 2004,Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 1953/2004/QĐ-BTM về việc điều chỉnh, bổsung Qui hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạnI ban hành kèm theo Quyết định số 0287/2002/QĐ-BTM ngày 19 tháng 3 năm 2002.

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CPngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạncủa Bộ Thương mại; căn cứ Thông tư số 05/2003/TT-BKH ngày 22 tháng 7 năm 2003của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định vàquản lý các dự án qui hoạch phát triển ngành và qui hoạch tổng thể phát triểnkinh tế - xã hội lãnh thổ; để bảo đảm thực hiện tốt Quyết định số1953/2004/QĐ-BTM nêu trên, Bộ Thương mại quy định việc tổ chức thực hiện Quihoạch như sau:

1. Các Sở Thương mại cótrách nhiệm:

1.1.Thông báo vàcông bố nội dung Quyết định số 1953/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại để các doanhnghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn địa phương biết và thực hiện.

1.2. Thực hiện côngtác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Qui hoạch ở địa phương. Báo cáo vàđề xuất phương án xử lý để xin ý kiến của Bộ Thương mại và Ủy ban nhân dântỉnh/thành phố quyết định đối với những trường hợp đầu tư xây dựng cửa hàngkhông tuân thủ Qui hoạch.

1.3. Thực hiện côngtác rà soát, đánh giá việc thực hiện Qui hoạch trên địa bàn địa phương. Báo cáovà đề xuất phương án xử lý để xin ý kiến của Bộ Thương mại và Ủy ban nhân dântỉnh/thành phố giải quyết đối với những trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn tớiviệc cần điều chỉnh, bổ sung Qui hoạch.

2. Ban Quản lý các dự án quihoạch phát triển thương mại thuộc Bộ Thương mại có trách nhiệm:

2.1.Theo dõi, hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu dọctuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I theo đúng Qui hoạch đã được phê duyệt tạiQuyết định số 1953/2004/QĐ-BTM nêu trên.

2.2. Tổng hợp, xử lýnhững báo cáo, đề xuất, kiến nghị của các Sở Thương mại về những vấn đề phátsinh có liên quan trong quá trình thực hiện Qui hoạch.

2.3. Định kỳ hàngnăm, tổng hợp, đánh giá và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thương mại tình hình và kết quảthực hiện Qui hoạch để có quyết định chỉ đạo kịp thời.

3. Các doanh nghiệp kinhdoanh xăng dầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bànthuộc các địa phương có đường Hồ Chí Minh đi qua:

3.1. Căn cứ vào Quihoạch đã được phê duyệt của Bộ Thương mại tiến hành các thủ tục đầu tư theođúng qui mô, vị trí đã được duyệt.

3.2. Trong trường hợpxây dựng dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu không thuộc phạm vi của Quihoạch, có văn bản đề nghị Sở Thương mại ở địa phương để xem xét, tổng hợp và đềxuất phương án xử lý trình Bộ Thương mại và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phốquyết định.

4. Các Sở, ban, ngành, cáccơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở địa phương, đối chiếu, xem xét sự tuânthủ Qui hoạch của các dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu ở địa phươngtrước khi giải quyết các đề nghị của chủ đầu tư đối với các thủ tục có liênquan. Không xem xét, giải quyết việc cấp đất và xét duyệt các thủ tục liên quanđối với những dự án đầu tư không nằm trong Qui hoạch.

Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, ngànhquản lý có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ươngnơi có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua tích cực chỉ đạo và phối hợp thực hiệntốt việc quản lý Qui hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minhgiai đoạn I, bảo đảm hiệu quả và hiệu lực của công tác qui hoạch.

Yêu cầu các Sở Thương mại, trên cơsở những nội dung qui định trên đây, tổ chức triển khai tốt việc quản lý Quihoạch ở địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy có vấn đề gì cần traođổi, các Sở Thương mại có văn bản gửi về Bộ Thương mại để kịp thời xem xét, xửlý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi có đường Hồ Chí Minh đi qua (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc CP (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh