BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/BCĐCCCVCC
V/v triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức".

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Căn cứ Quyết định số1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức" (sau đây việt tắt là Quyết định số1557/QĐ-TTg ); Quyết định số 1789/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 của Thủ tướng Chính phủvề việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức và Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhấtBan Cải đạo Trung ương (văn bản số 59/TB-VPCP ngày 06/02/1013 của Văn phòngChính phủ), Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg như sau:

1. Công tác tuyên truyền,phổ biến, quán triệt

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ươngvà các cơ quan hữu quan (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành, địa phương) tổchức tốt công tác tuyên truyền, phố biến, quán triệt mục tiêu, quan điểm và cácnội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức đã được quy định tại Quyếtđịnh số 1557/QĐ-TTg đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quảnlý. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt cần bám sát những vấn đề sau:

- Thống nhất nhận thức của độingũ cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức;

- Nắm vững mục tiêu, nội dungvà các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chứctrong giai đoạn 2011-2015;

- Đề cao trách nhiệm của các cơquan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thựchiện các hoạt động đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ, ngành, địa phương

a) Từ nay đến trước ngày20/3/2013, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ, ngành, địa phương theo quy định tạiĐiểm e Khoản 2 Mục III Quyết định số 1557/QĐ-TTg và báo cáo về Ban Chỉ đạoTrung ương (qua Bộ Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp chung.

Thành phần Ban Chỉ đạo đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức của các Bộ, ngành, địa phương bao gồm:

- Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Trưởng ban;

- 01 đồng chí Thứ trưởng hoặcPhó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Phó Trưởngban thường trực;

- Đối với các tỉnh thành phốtrực thuộc Trung ương đề nghị cử 01 đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thànhủy tham gia làm Phó Trưởng ban;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộhoặc Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thành phố là Phó Trưởng ban;

- Các thành viên khác:

+ Đối với các Bộ, ngành, cơquan Trung ương là Vụ trưởng các Vụ: kế hoạch tài chính, pháp chế, trung tâmthông tin và Chánh Văn phòng Bộ...;

+ Đối với các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương là Giám đốc các Sở: kế hoạch - đầu tư, tài chính, tưpháp, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thống và Chánh Văn phòng Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 01 thành viên là lãnh đạo BanTổ chức tỉnh ủy, thành ủy.

+ Đối với các cơ quan khác nhưVăn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,Tòa án nhân dân tối cao, căn cứ vào đặc điểm cụ thể của cơ quan mình để thànhlập Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban là người đứng đầu cơ quan và các thành viên kháccho phù hợp.

b) Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức ở Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạovà phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc kếhoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ trong phạm vi thẩm quyền quảnlý của Bộ, ngành, địa phương.

3. Xây dựng kế hoạch triểnkhai thực hiện

Căn cứ điều kiện cụ thể của đơnvị, địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xây dựng kế hoạchđẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn từ nay đến hết năm 2015cho phù hợp. Việc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chứcphải căn cứ vào Quyết định số 1557/QĐ-TTg trong đó cần chú ý các vấn đề sau:

Thể hiện rõ các mục tiêu, giảipháp, kết quả cụ thể phải đạt trong cả giai đoạn và trong năm kế hoạch;

- Các nội dung công việc thểhiện trong kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của mỗi Bộ,ngành, địa phương cân phân công rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp. Đồngthời, xác định rõ thời hạn hoàn thành và dự toán kinh phí, điều kiện cần thiếtđể triển khai.

- Trong năm 2013, cần tập trungtriển khai việc áp dụng hình thức thi tuyển qua phần mềm trên máy vi tinh trongtuyển dụng công chức; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; khẩn trương triểnkhai việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức, đơn vị theo kếtluận của Phó Thủ tướng Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương(văn bản số 59/TB-VPCP ngày 06/02/1013 của Văn phòng Chính phủ).

4. Báo cáo về công tác đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Căn cứ kế hoạch và kết quả hoạtđộng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng và gửi báo cáo vềcông tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức hàng năm về Ban Chỉ đạoTrung ương (qua Bộ Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian gửi báo cáo kết quảthực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về Bộ Nội vụ trướcngày 15/12 hàng năm.

Trên đây là hướng dẫn của BanChỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức để các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu cónhững vướng mắc hoặc đề xuất cần thay đổi bổ sung, đề nghị các Bộ, ngành, địaphương phản ánh về Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nội vụ)./.

T/M BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤTrần Anh Tuấn