BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DTTS VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/BTC-NDVK
V/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

Các đồng chí Trưởng các Tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngày 23/12/2009, Thường trực BanChỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam đã họp, dưới sự chủ trì củaPhó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đạihội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam. Căn cứ vào Thông báo số 02/TB-VPCPngày 08/01/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủtướng Thường trực Chính phủ và giao cho Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểutoàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam khẩn trương chỉ đạo, triển khai đến cácTiểu ban. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu sốViệt Nam yêu cầu:

1. Giao nhiệm vụ cho các TrưởngTiểu ban của Đại hội khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến kếtluận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉđạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam (gửi kèm theo Công văn này).Các Tiểu ban xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện của từng Tiểu banvà gửi báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (Ủy ban Dân tộc - cơ quan thường trực BanChỉ đạo) trước ngày 30/01/2010.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch,kịch bản chi tiết, cụ thể cho từng nội dung công việc theo kết luận của TrưởngBan Chỉ đạo (lĩnh vực được phân công của từng Tiểu ban); xây dựng các nội dungcông việc thích ứng để triển khai thực hiện Kết luận nêu trên báo cáo TrưởngBan Tổ chức Đại hội trước ngày 30/01/2010.

3. Trên cơ sở kế hoạch, kịchbản, chương trình cụ thể của mỗi Tiểu ban, từng bộ phận, mỗi nội dung côngviệc, các Tiểu ban chủ động rà soát, xây dựng dự toán kinh phí cho từng nộidung công việc để báo cáo Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân tổng hợp. Trên cơ sở dựtoán của các Tiểu ban, giao Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân rà soát, tổng hợp thànhtổng dự toán kinh phí Đại hội toàn quốc trình Bộ Tài chính thẩm định trước ngày30/01/2010. Đề nghị Bộ Tài chính thẩm định và giao cho đồng chí Phạm Sỹ Danh,Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu sốViệt Nam báo cáo tổng dự toán kinh phí Đại hội trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chứcĐại hội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo trước Tết Canh Dần theo đúng Kết luận của PhóThủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dântộc thiểu số Việt Nam như nội dung Thông báo của Văn phòng Chính phủ.

4. Giao các Tiểu ban: Thi đua - Khenthưởng, Tổ chức và Nhân sự; Nội dung và Văn kiện tập trung triển khai gấp cáccông việc sau:

4.1. Tiểu ban Thi đua và Khen thưởng:Khẩn trương tổng hợp các danh hiệu khen thưởng bậc cao của các địa phương,chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khen thưởng báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để trình Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khen tặng. Chú ý chỉ đạo các địa phươngđều phải có tập thể và cá nhân được khen ở bậc cao, tránh tình trạng có địaphương được khen nhiều, có địa phương không được khen thưởng (địa phương nàochưa gửi hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định thì phải yêu cầu bổ sung kịp thời).

4.2. Tiểu ban Tổ chức và Nhânsự: Hướng dẫn việc chọn cử đại biểu chính thức của khối bộ ngành và các cơ quanTrung ương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam. Hướngdẫn các địa phương lựa chọn, xây dựng các báo cáo điển hình tiên tiến. Phân bổvà giao các báo cáo điển hình tiên tiến theo các lĩnh vực cho các địa phương vàbộ, ngành Trung ương để báo cáo tại Đại hội. Lập tờ trình xin ý kiến Bộ Chính trị,Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về những nội dung liên quan đến Đại hội theoquy định.

Chỉ đạo, đôn đốc và tổng hợpdanh sách đại biểu chính thức của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đềxuất với Ban Chỉ đạo về các nội dung cần phải điều chỉnh, bổ sung liên quan đếntổ chức và nhân sự để Ban Chỉ đạo quyết định.

4.3. Tiểu ban Nội dung và Vănkiện: Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể Đại hội toàn quốc và xây dựng Báocáo tổng hợp kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp, trình BanChỉ đạo Đại hội tại cuộc họp trước Tết Canh Dần và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bíthư và Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn các địa phương chuẩnbị báo cáo điển hình tại Đại hội trên nguyên tắc đại diện cho các lĩnh vực. Chỉđạo phân công mỗi địa phương 02 báo cáo điển hình theo lĩnh vực (chính trị,kinh tế, văn hóa, ngành …). Lưu ý các báo cáo điển hình của các địa phương phảilà đại biểu chính thức.

Khẩn trương xây dựng dự thảo báocáo chính trị của Đại hội để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủthông qua theo hướng tổng hợp kinh phí Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu sốcác cấp và báo cáo chính trị của các địa phương. Báo cáo chính trị phải làm nổibật công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệpcách mạng Việt Nam; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đốivới công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; tôn vinh thành tích củacác tập thể và các cá nhân người dân tộc thiểu số; đề xuất các luận cứ khoa họcđể thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong thời kỳ đổi mới, côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2020.

Đề xuất nội dung bức Trướng củaBan Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểusố Việt Nam trình xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

5. Các nội dung công việc khác TrưởngBan Tổ chức ủy quyền cho các Trưởng Tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch, chươngtrình, kịch bản và triển khai thực hiện theo đúng Kết luận của Phó Thủ tướngThường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhằm tổ chức thành công Đại hội đạibiểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dântộc với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tăng cường chỉ đạovà phân công các Vụ, đơn vị chuyên môn của Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiệncác nội dung công việc trên để hỗ trợ tích cực cho các Tiểu ban chuyên môn củaĐại hội toàn quốc.

Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đạibiểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam sẽ thành lập Tổ Công tác giúp việcchung, là đầu mối giúp công tác chỉ đạo của các Tiểu ban thực hiện các nhiệm vụđược phân công.

Yêu cầu các Tiểu ban khẩn trươngthực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắckịp thời báo cáo Trưởng Ban Tổ chức để giải quyết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng BCĐ Đại hội (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ; BTC Đại hội;
- Các PCN UB và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;
- Lưu VT, TKTH.

TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
ỦY BAN DÂN TỘC
Giàng Seo Phử