BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh giá vật liệu.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần xây dựng & Đầu tư hạ tầng Hảiphòng
- Tổng Công ty Sông Hồng

Trả lời công văn số 265/CV ngày 24/12/2007của Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phầnxây dựng & Đầu tư hạ tầng Hải phòng - Tổng Công ty Sông Hồng về việc điềuchỉnh giá vật liệu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt độngxây dựng có hiệu lực từ ngày 28/8/2007:Đơn giá cố định khôngthay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, trừ các trường hợp đượcphép điều chỉnh đã ghi rõ trong hợp đồng.

Trường hợp như đãnêu tại công văn số 265/CV ngày 24/12/2007, việc thay đổi giá nguyên vật liệudo Nhà nước quản lý giá, việc điều chỉnh đã được ghi trong Hợp đồng kinh tế(Điểm B, Điều 6). Do vậy, hai bên A - B căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký kết vàvăn bản phê duyệt của người quyết định đầu tư để thương thảo bổ sung giá trịhợp đồng làm cơ sở thanh toán.

Căn cứ hướng dẫntrên, Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần xây dựng & Đầu tư hạ tầng Hảiphòng - Tổng Công ty Sông Hồng và Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy địnhhiện hành./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD; Vụ KTTC. THa 8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa