BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới.

Hà Ni, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Điền

BộXây dựng nhận được văn bản số 01/CV-HĐ ngày 16/12/2014 của Công ty TNHH Hưng Điềnđề nghị hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tốithiểu mới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việcđiều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các nộidung đã thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật có liênquan tương ứng với từng thời kỳ.

Theonội dung công văn số 01/CV-HĐ ngày 16/12/2014, thì hợp đồng ký theo đơn giá, nộidung hợp đồng quy định giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp: "giá nhiên liu, vt tư, thiết b lp đặt nêu trong hp đng có biếnđộng theo t l trượt giá được thông báo ca cp có thm quyền, nh hưngtrực tiếp ti việc thc hin hp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi chính ch có liên quan". Dovậy, việc chủ đầu tư điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (phần nhân công)theo mức lương tối thiểu mới cho nhà thầu là phù hợp quy định.

Đốivới trường hợp dự án bị chậm tiến độ không do li ca nhà thầu (chđu tư chm bàn giao mt bằng) thì chủ đầu tư phải gia hạn hợp đồng và phải bồi thườngthiệt hại cho nhà thầu (vật liệu, nhân công, máy thi công,...) do vi phạm hợpđồng theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Giá hợp đồng đượcđiều chỉnh trong cả thời gian gia hạn nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận.

Côngty TNHH Hưng Điền căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

Nơi nhn:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
V TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DNG
Phm Văn Khánh