BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/BXD-QLN
V/v trả lời Công văn số 343/SXD-QH của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Trả lời Công văn số 343/SXD-QH ngày 03/12/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình về vấn đề có liên quan đến việctriển khai Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữunhà nước (trong đó có nhà cấp IV tại các khu tập thể nêu trong Công văn số343/SXD-QH ) UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc lập Đề án bán nhà, trongđó xác định khu vực nhà ở được bán, loại nhà ở được bán... và thông qua Hội đồngnhân dân cùng cấp trước khi thực hiện (khoản 3 Điều 8 của Nghị địnhsố 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ).

Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhànước không thuộc diện được bán, nếu đầu tư xây dựng thành khu dân cư mới thì phảilập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định. Trong trường hợp này, nhữnghộ dân đang ở trong khu vực dự án được bồi thường theo các quy định hiện hành;nếu có nhu cầu tái định cư thì được ưu tiên bố trí sau khi dự án được xây dựng.

2. Nhà ở riêng lẻ có khả năngsinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố là nhà ở có đủ các điều kiện nhưsau: ngôi nhà ở một tầng một hộ ở hoặc ngôi nhà ở thông tầng một hộ ở vị trí mặtđường, mặt phố tại trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, cóđiều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi (trường hợp trong một biển số nhà có nhiềungôi nhà thì nhà ở riêng lẻ là ngôi nhà có vị trí tiếp giáp và có mặt chính hướngra mặt đường, phố).

Đề nghị Sở Xây dựng Thái Bìnhbáo cáo UBND tỉnh và thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tạiNghị định số 61/CP, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/09/2006, Nghị quyết số48/2007/NQ-CP ngày 30/08/2007 của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thái Bình (để chỉ đạo);
- Lưu VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà