BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/BXD-QLN
V/v trả lời Công văn số 8519/SXD-KHĐT của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số8519/SXD-KHĐT ngày 28/11/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiếnvề việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình quản lý nhà đất tại Quận 6 vàQuận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng đồng tình và hoannghênh việc thực hiện thí điểm mô hình quản lý nhà đất cấp quận tập trung vềmột đầu mối. Việc này cũng phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chínhcủa Chính phủ, đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đơn giản về thủ tục, thuận tiệncho người dân và doanh nghiệp.

2. Về việc sử dụng mẫu giấychứng nhận quyền sử dụng đất trên đó công nhận pháp lý quyền sở hữu nhà ở,quyền sở hữu công trình xây dựng để áp dụng thí điểm là chưa phù hợp với quyđịnh của pháp luật.

Việc cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho ngườidân là cấp chính thức chứ không phải là cấp thí điểm và người dân vẫn phải sửdụng giấy chứng nhận này để giao dịch. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị chỉ nên thíđiểm về đầu mối cấp giấy chứng nhận, còn về mẫu giấy chứng nhận thì vẫn sử dụngcác mẫu giấy hiện hành là mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy địnhcủa Luật đất đai, mẫu giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu côngtrình xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở, công trình xây dựng. Điềunày cũng phù hợp với chủ trương của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trườngmới đây đã họp bàn và thống nhất theo hướng tập trung vào một đầu mối để cấpgiấy chứng nhận.

3. Để đảm bảo việc lập, lưu hồsơ theo dõi chặt chẽ những biến động về đất đai, nhà ở, công trình xây dựng, BộXây dựng đồng ý với đề xuất về việc thí điểm lập, lưu hồ sơ theo hướng bằng khoán(có lý lịch của từng thửa đất và tài sản trên đất từ lần đăng ký đầu tiên tớilần đăng ký giao dịch hiện tại).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng để Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà