BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét cát bồi lấp cảng cá Tiên Châu, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụTất Đại Thành

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2011/2008/TDT ngày20/11/2008 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tất Đại Thành về việc xuấtkhẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét cát bồi lấp cảng cá Tiên Châu, huyệnTuy An, tỉnh Phú yên. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1103/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của Uỷban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Yên "Ban Hành Quy định phân cấp, uỷ quyền vàphân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh PhúYên quản lý".

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBNDtỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:Nạo vét cát bồi lấp cảng cá Tiên Châu và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Phú Yên làm Chủ dầu tư.

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-SNN ngày 18/11/2008 của Sở nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên về việc chỉ định thầu gói thầu số02 xây lắp công trình: Nạo vét cát bồi lấp cảng cá Tiên Châu cho Doanh nghiệpTư nhân Bảo Châu.

Doanh nghiệp Tư nhân Bảo Châu ký hợp đồng tiêu thụ cát nhiễmmặn tận thu từ việc nạo vét cát bồi lấp cảng cá Tiên Châu với Công ty TNHHThương mại và Dịch vụ Tất Đại Thành số 2011/TDT /BC ngày 20/11/2008 với khốilượng 287.404 m3 để xuất khẩu.

Công ty TNHH Tất Đại Thành có Hợp đồng số 23008TDT/RG kýngày 18/11/2008 xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét cát bồi lấpcảng cá Tiên Châu sang Singapore với khối lượng 287.404 m3.

Căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủtướng Chính phủ và Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp(nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì trường hợp xuấtkhấu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo nét cát bồi lấp cảng cá Tiên Châu, huyệnTuy An, tỉnh Phú yên của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tất Đại Thành đãđáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Tuy nhiên, khu vực cảng cá Tiên Châu là vùng cửa sông giápbiển, vì vậy cát xuất khẩu từ việc nạo vét ở vùng này phải được phòng thínghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS lấy mẫu kiểm tra, phân tích hàm lượng % kim loạinặng, quý hiếm có trong cát đạt mức tương đương loại cát làm vật liệu xây dựngthông thường.

Thời hạn, khối lượng cát xuất khẩu được thực hiện theo Chỉthị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời trongthời gian xuất khẩu UBND tỉnh cần chỉ đạo để việc nạo vét cát đảm bảo môitrường, không gây ách tắc giao thông đường thuỷ, làm sạt lở đê kè và phải đảmbảo cân đối cung-cầu không để việc xuất khẩu cát làm ảnh hưởng đến nhu cầu cátxây dựng của địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cátnhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét cát bồi lấp khu vực cảng cá Tiên Châu, huyệnTuy An, tỉnh Phú Yên của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tất Đại Thành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- Sở NN và PTNT tỉnh Phú Yên;
- Lưu VP, VLXD, 10;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung