UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/SXD-KTTH
V/v hướng dẫn quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thị xã Từ Sơn

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Phòng Quản lý đô thị Thị xã Từ Sơn

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 369/CV-QLĐT ngày 28 tháng11 năm 2012 của Phòng Quản lý đô thị Thị xã Từ Sơn đề nghị hướng dẫn quản lýdịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thị xã Từ Sơn.

Về vấn đề trên, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thảiđô thị được công bố tại văn bản số 807/UBND-XDCB ngày 05/6/2008 của UBND tỉnhBắc Ninh.

1. Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công (Tại mã hiệuMT1.02.00) có thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ.

- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè.

- Hót xúc rác, cát bụi vào xe gom rác đẩy tay.

- Vận chuyển về địa điểm qui định để chuyển sang xe cơ giới.

- Dọn sạch rác tại các điểm qui định sau khi chuyển sang xecơ giới.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quiđịnh.

Và phần ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18h00 ÷ 22h00 và kết thúc vào 6h00sáng hôm sau.

2. Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công (Tại mã hiệuMT1.03.00) có thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Đặt biển báo công tác. Dùng chổi quét sạch đường sát dảiphân cách có chiều rộng là 1,5m.

- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cáchmềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.

- Vận chuyển về địa điểm quy định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cất vào nơi quyđịnh.

Và phần ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18h00 ÷ 22h00 và kết thúc vào 6h00sáng hôm sau.

Như vậy, công tác quét, gom rác và công tác duy trì dải phâncách bằng thủ công hàng ngày được thực hiện theo đúng các nội dung thành phầncông việc như trên. Thời gian bắt đầu thực hiện công việc trong khoảng từ 18h00÷ 22h00 và kết thúc toàn bộ công việc trên vào 6h00 sáng hôm sau.

Trên đây là nội dung hướng dẫn của Sở Xây dựng. Đề nghịPhòng Quản lý đô thị thị xã Từ Sơn nghiên cứu để áp dụng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Phó giám đốc Sở Lê Tiến Nam;
- Lưu VP, KTTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Nam