BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 01/TCHQ-KTTT
V/v: Bù trừ thuế NK

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại
(34 Đại Cồ Việt - Hà Nội)

Trả lời công văn số 199/SONA-XNK ngày 13/12/2004 của Công tycung ứng nhân lực quốc tế và thương mại về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩutừ tiền thuế được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về nộp thuế cho tờkhai số 4352/NK /KD/KV3 ngày 2/12/2004 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng SàiGòn khu vực III thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng kiểm tra quyết định hoànthuế số 294QĐ/HT ngày 8/12/2004 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòngkhu vực I để xác định chính xác số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn; căn cứcông văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phốihợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế nhập khẩutại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty vẫn còn thừa tiền thuế nhậpkhẩu, thì Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng xác nhận số thuế nhập khẩu còn lạiđược hoàn và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ xác nhận của CụcHải quan Thành phố Hải Phòng và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu củaCông ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại, để tiến hành bù trừ tiền thuếnhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừđó cho Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cung ứng nhân lựcquốc tế và thương mại biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố HảiPhòng, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KTTT (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An