BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TCT-CS
V/v Giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 42936/CT-QLĐngày 28/10/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thu tiền thuê đất,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2 Quyết định số2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đấttrong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:

"Điều 2. Điều kiện để đượcgiảm tiền thuê đất.

1. Sử dụng đất thuê đúng mụcđích, đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Có số tiền thuê đất xác địnhlại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 củaChính phủ tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (vớicùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất)."

- Tại điểm 1.1 Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:

"Đối với các tổ chức kinhtế sử dụng đất đang thuê vào mục đích kinh doanh hỗn hợp (vừa kinh doanh dịchvụ, thương mại, vừa sản xuất) thì việc xác định diện tích đất dùng vào mục đíchsản xuất được thực hiện như sau:

Trường hợp trong diện tích đấtthuê tính thu tiền thuê đất tách riêng được phần diện tích đất sử dụng cho mụcđích sản xuất thì tổ chức kinh tế được giảm tiền thuê đất của phần diện tíchnày theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Công văn này".

Căn cứ các quy định trên thì:

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tưvà sản xuất vật liệu nam Thắng được Nhà nước cho thuê đất theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 05/06/2007 của UBND thành phố Hà Nội. Nếu từ năm 2011 công typhải xác định lại đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chínhphủ và số tiền thuê đất xác định lại tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đấtphải nộp năm 2010, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thànhphố Hà Nội: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Sản xuất vật liệu Nam Thắng chỉđược xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ đối với phần diện tích đất sử dụng đúng mục đích theo quy định tạiQuyết định cho thuê đất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cách xác địnhdiện tích được xét giảm tiền thuê đất, thủ tục và quy trình xét giảm thực hiệntheo hướng dẫn tại Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, CST - BTC;
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn