BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 0129/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất cát

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công thương nhận được văn bản của các doanh nghiệp đềnghị cho phép được tạm nhập cát từ Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba, vấnđề này Bộ Công thương xin trao đổi với Tổng cục Hải quan như sau:

Theo Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 củaThủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đốivới các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏilòng sông thì mặt hàng cát, sỏi xây dựng bao gồm cát, sỏi lòng sông và cát biểnthì cát là mặt hàng tạm ngừng xuất khẩu và theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đạilý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì khi tạm nhập táixuất mặt hàng này phải xin phép của Bộ Công thương.

Tuy nhiên, tại điểm 5 của Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg có nêu:“Đối với các hợp đồng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng được ký trước ngày 30 tháng11 năm 2008 thì vẫn được thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng”.

Bộ Công thương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Chi cục Hảiquan địa phương cho phép các Thương nhân được làm thủ tục tạm nhập cát từCampuchia để tái xuất sang nước thứ ba tại Hải quan cửa khẩu không phải xinphép Bộ Công thương đối với các hợp đồng ký trước ngày 30 tháng 11 năm 2008theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Các doanh nghiệp TNTX (để thực hiện);
- Lưu VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên