BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/BXD-KTXD
V/v Giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bảnsố 4197/SQHKT-QLDA ngày 05/12/2014 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố HồChí Minh về giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chiphí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, thì mức chi phí thuê tư vấn nướcngoài thực hiện toàn bộ công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch không vượtquá 3,5 lần mức chi phí tính theo Thông tư này. Trường hợp công việc quy hoạchxây dựng và quy hoạch đô thị có đặc thù riêng, nếu chi phí xác định theo Thôngtư số 01/2013/TT-BXD không phù hợp thì lập dự toán để xác định chi phí.

Vì vậy, đối với công tác lập đồán quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Công viên Sài Gòn Safari và quy hoạch chitiết tỉ lệ 1/500 Quảng trường và Công viên bờ sông tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm(Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), do trong văn bản số 4197/SQHKT-QLDA không nêurõ được tính đặc thù riêng của các đồ án này nên chưa có cơ sở để thực hiệnviệc lập dự toán để xác định chi phí như quy định tại Thông tư số01/2013/TT-BXD nói trên.

Trường hợp Ủyban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận các cơ sở về tính đặc thù riêngtrong việc lập các đồ án quy hoạch nói trên, thì tiếp tục đàm phán hợp đồngthuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch nhằm đảm bảo tính chính xác và tiếtkiệm chi phí. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợpcùng các Sở chuyên ngành có liên quan xem xét, thẩm định mức giá thuê tư vấnnước ngoài lập đồ án và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Căn cứ ý kiếnnêu trên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theoquy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu