BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/BXD-PTĐT
V/v hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 245/SXD-PTĐT ngày11/01/2012 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đánh giá,công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

1. Về thành phần hồ sơ đề nghị côngnhận Khu đô thị mới kiểu mẫu:

Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày21/6/2011 của Bộ Xây dựng đã quy định rõ thành phần hồ sơ đề nghị công nhận Khuđô thị mới kiểu mẫu, trong đó bao gồm“Ý kiến, kiến nghị bằng văn bản củaUBND cấp huyện, cấp xã quản lý địa bàn Khu đô thị mới về việc công nhận Khu đôthị mới kiểu mẫu”.

Như vậy, đối với khu đô thị nằm trênđịa bàn nhiều phường hoặc xã quản lý thuộc nhiều quận, huyện, Chủ đầu tư cầnlấy và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị bằng văn bản của toàn bộ UBND cấp huyện,cấp xã quản lý địa bàn Khu đô thị mới và tóm tắt trong Tờ trình các ý kiến củaUBND cấp huyện, cấp xã quản lý trên địa bàn của Khu đô thị mới đề nghị côngnhận kiểu mẫu như quy định theo mẫu tại Phụ lục số 9 của Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng.

2. Về thành lập Hội đồng đánh giá:

Điểm a, khoản 3, phần IV của Thông tưsố 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 của Bộ Xây dựng quy định“Chủ đầu tư phốihợp với UBND cấp huyện, cấp xã quản lý địa bàn Khu đô thị mới thành lập Hộiđồng đánh giá với thành phần gồm: đại diện Chủ đầu tư, UBND cấp huyện, cấp xãquản lý địa bàn Khu đô thị mới và mời đại diện các Sở Quy hoạch - Kiến trúc (đốivới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), Sở Xây dựng; đại diện các Hội Kiến trúcsư, Hội Quy hoạch phát triển đô thị”.

Như vậy, việc thành lập Hội đồng đánhgiá do Chủ đầu tư thống nhất với các thành viên Hội đồng bầu Chủ tịch Hội đồng,thư ký Hội đồng và phương thức hoạt động của Hội đồng, đảm bảo tính khách quan,hiệu quả việc đánh giá Khu đô thị mới kiểu mẫu theo các quy định hiện hành.

3. Về thời gian Tổ chức điều tra xãhội, đánh giá của Hội đồng và lấy ý kiến của UBND cấp huyện, cấp xã:

Chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBNDcấp huyện, cấp xã quản lý địa bàn Khu đô thị mới chuẩn bị tốt cho công tác điềutra xã hội học và công tác đánh giá của Hội đồng, đảm bảo việc điều tra xã hộihọc và đánh giá của Hội đồng có hiệu quả, đáp ứng tiến độ. Về thời gian lấy ýkiến của UBND cấp huyện, cấp xã, thực hiện theo quy định hiện hành về thời gianxử lý các văn bản hành chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đểSở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, Cục PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hạnh