BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/BXD-PTĐT
V/v: Trả lời văn bản số 03- 09/CV /CAPITALAND-HT ngày 03 tháng 03 năm 2009.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kính gửi : Công ty trách nhiệm hữu hạnCapitaland - Hoàng Thành

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 03-09/CV /CAPITALAND-HT ngày03 tháng 03 năm 2009 của công ty trách nhiệm hữu hạn Capitaland - Hoàng Thànhvề việc “Xin ý kiến Bộ Xây dựng về thời điểm bán nhà và huy động vốn tại khu đôthị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Thành phố Hà Nội”. Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Dự án khu đô thị mới Mỗ Lao được thực hiện trên quy mô hơn60ha, do Ban Quản lý dự án khu đô thị Mỗ Lao phối hợp với các cấp có thẩm quyềntheo dõi, hướng dẫn, thực hiện quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Mỗ Laotheo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Capitaland - Hoàng Thành làm chủđầu tư Dự án khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitaland - HoàngThành tại khu Cổ Ngựa, khu đô thị mới Mỗ Lao, Hà Đông, Thành phố Hà Nội đã đượcỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC460800 ngày 20/01/2009 theo quyết định số 2545/QĐ-UB ngày 12/12/2008 và cấpgiấy chứng nhận đầu tư số 011022000187 ngày 12/02/2009. Dự án phát triển, xâydựng, vận hành một khu chung cư và khu dịch vụ thương mại, gara đỗ xe và cáctiện ích liên quan phục vụ cộng đồng dân cư để bán hoặc cho thuê.

Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ vềviệc ban hành Quy chế khu đô thị mới, tại khoản 1 điều 11 quy định Chủ đầu tưdự án khu đô thị mới phải bảo đảm có đủ các điều kiện sau:

“a) Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh về đầu tư kinhdoanh bất động sản;

b) Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư tham gia vào dựán không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư dự án.”

Dự án khu đô thị mới Mỗ Lao, Hà Đông, Thành phố Hà Nội cómột số chủ đầu tư cấp I trong đó có Công ty trách nhiệm hữu hạn Capitaland -Hoàng Thành là chủ đầu tư cấp I của dự án khu chung cư và thương mại dịch vụhỗn hợp Capitaland - Hoàng Thành theo quy định tại khoản 1 điều 11 nêu trên.

Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Bộ Xâydựng về hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 tại điều 1 Mục VIII quy định:

“ Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trong dự án khuđô thị mới được thực hiện nhiều lần thông qua hợp đồng giữa bên bán và bên mua,lần đầu chỉ được huy động khi chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng và bắt đầutriển khai xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo giai đoạn đầu tư được xácđịnh trong Quyết định cho phép đầu tư. Các lần huy động tiếp theo được thựchiện phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng, nhưng tổng số tiền huy động khôngvượt quá 70% giá trị hợp đồng”.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Capitaland - Hoàng Thành đượcphép áp dụng theo đúng điều 1 Mục VIII nêu trên và thực hiện các nghĩa vụ kháctheo quy định của pháp luật.

Việc huy động vốn tại dự án nêu trên chỉ được áp dụng trongtrường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và công ty chứng minh được khả năngvề tài chính để xây dựng xong phần móng của công trình và thực hiện khởi côngcông trình. Công ty cần thực hiện đúng theo quy định về quản lý đầu tư xây dựngkhu đô thị mới, khu nhà ở đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị công ty tráchnhiệm hữu hạn Capitaland-Hoàng Thành nghiên cứu, thực hiện ./.

Nơi nhận
 - Như trên.
- Lưu VP, PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Lưu Đức Hải