BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 832/SXD- QLN ngày 12/12/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 832/SXD- QLN ngày 12/12/2014của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn về quản lý cho thuê, bán nhà ởcũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về việc cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước: Việc chothuê nhà ở cũ phải đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CPngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước vàThông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng.

2. Về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước: Đối với đối tượngđã được cho thuê nhà ở cũ theo đúng quy định nêu trên mà có nhu cầu mua (khôngphân biệt thuê một nhà ở hay nhiều nhà ở) và nhà ở đó thuộc diện được bán thìthực hiện bán nhà ở này cho người thuê theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ và Thông tư số 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Nam Định thực hiện việc quảnlý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà