BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 701/SXD của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựngnhận được Công văn số 701/SXD ngày 27/11/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đềnghị được sử dụng mẫu biển số nhà có ghi tên đường phố, khu phố, phường(xã)...Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chế đánhsố và gắn biển số nhà ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được áp dụng thống nhất trong toàn quốc vàđến nay được nhiều địa phương triển khai thực hiện. Đề xuất của Sở Xây dựng TâyNinh tại công văn số 701/SXD ngày 27/11/2007 là không phù hợp với quy định củaQuy chế và không đảm bảo nguyên tắc áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

Đề nghị SởXây dựng Tây Ninh chỉ đạo việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theođúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận- Như trên;
- Lưu VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà

Thực hiện gắn biển số nhà trênđịa bàn tỉnh không theo mẫu quy định tại Quyết định về việc ban hành Quy chếđánh số và gắn biển số nhà.