BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, khơi thông luồng lạch cảng cá Lộc An và Bến Lội-Bình Châu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi :

Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 02/XKCNM ngày 16/12/2008của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt về việc tiếp tục xuấtkhẩu cát nhiễm mặn không qua tuyển rửa tận thu từ việc nạo vét, khơi thôngluồng lạch cảng cá Lộc An, huyện Đất Đỏ và Bến Lội- Bình Châu, huyện Xuyên Mộc,tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 2393/UBND-VP ngày 22/4/2008 của Uỷ bannhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo về việc giải quyết khai thôngluồng lạch phục vụ cho nhu cầu lưu thông tàu thuyền của bà con ngư dân trong vàngoài tỉnh, đồng ý cho phép tiếp tục tổ chức thi công nạo vét tuyến luồng vàocảng cá Lộc An, huyện đất Đỏ và Bến Lội-Bình Châu, huyện Xuyên mộc. Công tácnạo vét sẽ được tiến hành và duy trì thường xuyên....Đồng thời đồng ý cho Côngty TNHH Phước Luân được thi công nạo vét 02 tuyến luồng nêu trên và được phéptận thu cát nạo vét tiêu thụ để bù đắp chi phí.

Công ty TNHH Phước Luân có Phụ lục Hợp đồng số 03/2008 HĐKTký ngày 04/10/2008 với Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt vềviệc mua bán cát tận thu trong quá trình nạo vét, khơi thông luồng lạch tại 02khu vực cảng cá Lộc An và Bến Lội- Bình Châu với khối lượng căn cứ theo côngtác nạo vét duy trì thường xuyên của dự án.

Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt có cácHợp đồng xuất khẩu ký ngày 16/9/2008, ký ngày 28/9/2008 và Hợp đồng số 01HV-TEO ký ngày 03/11/2008 sang thị trường Singapore với khối lượng được căn cứvào khối lượng thi công của dự án.

Căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủtướng Chính phủ và Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp(nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì trường hợp xuấtkhẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, khơi thông luồng lạch vào cảng cáLộc An, huyện Đất Đỏ và Bến Lội-Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-VũngTàu của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt đã đáp ứng đượccác điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Trường hợp cát xuất khẩu nêu trên là loại cát nhiễm mặn, cókích thước hạt nhỏ, nhuyễn bị lẫn nhiều phù sa và tạp chất hữu cơ nên việctuyển rửa sẽ không hiệu quả mà còn làm tăng giá thành của sản phẩm. Mặt khác,loại cát này chỉ dùng vào việc san lấp, nếu khách hàng chấp nhận các chỉ tiêukỹ thuật của cát không qua tuyển rửa thì Bộ Xây dựng đồng ý với đề nghị củaDoanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạovét, khơi thông luồng lạch là vùng cửa sông giáp biển, vì vậy cát xuất khẩuphải được phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS lấy mẫu kiểm tra, phân tích hàmlượng % kim loại nặng, quý hiếm có trong cát đạt mức tương đương loại cát làmvật liệu xây dựng thông thường

Thời hạn, khối lượng cát xuất khẩu được thực hiện theo Chỉthị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời trongthời gian xuất khẩu UBND tỉnh cần chỉ đạo để việc nạo vét, khơi thông luồng đảmbảo môi trường, không gây ách tắc giao thông đường thuỷ, không làm sạt lở đê kèvà phải đảm bảo cân đối cung-cầu không để việc xuất khẩu cát làm ảnh hưởng đếnnhu cầu cát xây dựng của địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cátnhiễm mặn không qua tuyển rửa tận thu từ việc nạo vét, khơi thông luồng lạchcảng cá Lộc An, huyện Đất Đỏ và Bến Lội-Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BàRịa-Vũng Tàu của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hoàng Việt.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu VP, VLXD, 10;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung