HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 02/HĐND-TT
V/v điều chỉnh Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác Đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Vụ III – Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh AG, Website tỉnh

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh AnGiang khóa VIII có ban hành Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dựtoán thu chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2014 và Nghị quyết số17/2013/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014.Tuy nhiên, do lỗi kỹ thuật đánh máy nghị quyết có sự sai sót trong việc sắp xếpbố cục. Do vậy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòngĐoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin điều chỉnh như sau:

- Đối với Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND: Tại mục e), phần 1,Điều 2 được điều chỉnh lại thành1. đ) Tập trung cho công tác tổ chức…

- Đối với Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND: Tại 1.c) phần II,Điều 1 được điều chỉnh lại thành1. b) Giữa hai kỳ họp thứ 8 và 9:

Xin thông báo đến các đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, P.CTHĐND-R.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Văn Thống