BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/QLD
V/v đơn hàng nhập khẩu thuốc năm 2004

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính
- Sở y tế các tỉnh , thành phố trực thuộc TW có các công ty xuất nhập khẩu thuốc
- Các công ty XNK thuốc

Để đảm bảo họat động kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc của cácdoanh nghiệp dược được liên tục, không bị gián đoạn và đảm bảo nguồn thuốc chophòng và điều trị bệnh; căn cứ đề nghị của các doanh nghiệp xuất nhập khẩuthuốc, Cục quản lý dược Việt Nam thông báo về thời hạn hiệu lực của các đơnhàng nhập khẩu đã được duyệt trong năm 2004 như sau:

1. Các đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu, tá dược, phụ liệu,thuốc thành phẩm đã có số đăng ký thực hiện theo thời hạn đã được Cục Quản lýdược Việt Nam xác nhận trên đơn hàng.

2. Các đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu, tá dược, phụ liệu,thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký có thời hạn hiệu lực đến 31/12/2004 đã đượcký hợp đồng mua bán trước 31/12/2004 và về đến cảng Việt Nam trước 31/03/2005 được gia hạn đến ngày 31/03/2005.

Cục Quản lý Dược Việt Nam thông báo để các đơn vị biết vàthực hiện.

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM
CỤC TRƯỞNG
Cao Minh Quang