UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/SXD-KTTH
V/v vận dụng định mức công tác bốc xếp vận chuyển lên cao

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Trung tâm kiểm định chất lượng vàKTXD

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 09/CV-TTKĐ ngày 11 tháng 01năm 2013 của Trung tâm kiểm định chất lượng và KTXD về việc hỏi ý kiến Sở Xây dựngvề việc vận dụng công tác bốc xếp vận chuyển lên cao. Về vấn đề trên, Sở Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Tại khoản 5, điều 3, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhcó quy định “Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện về việcquản lý chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa côngtrình vào khai thác, sử dụng”

Như vậy việc áp dụng định mức lập dự toán xây dựng công trìnhthuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

2. Việc vận dụng định mức công tác bốc xếp vận chuyển lêncao

Quy định áp dụng công tác vận chuyển lên cao có sự khác nhaugiữa Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh phần Xây dựng (ban hành theo Quyếtđịnh 102/QĐ-UBND ngày 18/1/2007 và được công bố tại Văn bản số 386/UBND-XDCBngày 24/3/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh) và Định mức dự toán xây dựng công trìnhphần Xây dựng được Bộ Xây dựng công bố (Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 vàQuyết định số 1901/QĐ-BXD ngày 26/12/2011) thì vận dụng áp dụng theo Định mứcdự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố.

Trên đây là một số ý kiến của Sở Xây dựng, đề nghị Trung tâmkiểm định chất lượng và KTXD nghiên cứu để áp dụng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Phó giám đốc Sở Lê Tiến Nam;
- Lưu VP, KTTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Nam