BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 02/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan Đồng Nai;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty cổ phần ô tô Huyndai Việt Nam.
(Số 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 343/2008/HMV-XNK ngày 29/12/2008 củaCông ty cổ phần ô tô Huyndai Việt Nam và công văn số 2391/HQHN-NV ngày29/12/2008 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xin giải tỏa cưỡng chế thuế;Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần ô tô Huyndai Việt Nam có nợ thuế tiêu thụđặc biệt của các lô hàng ô tô cứu thương thuộc tờ khai số 102/NK /NKDO/BHN ngày19/11/2008 tại Cục Hải quan TP. Hà Nội và tờ khai số 217/NK /KDO/LBT ngày20/11/2008 tại Cục Hải quan Đồng Nai. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan đang báocáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết.

Xét đề nghị của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 2391/HQHN-NV ngày 29/12/2008. Trong khi chờ Bộ Tài chính xem xét xử lý kiến nghị của Côngty, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan TP. Hà Nội, Đồng Nai chưa thựchiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hànhchính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, vớiđiều kiện:

- Công ty không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp quá hạn của cáclô hàng khác.

- Công ty có cam kết thực hiện ngay khi có kết luận xử lýcủa Bộ Tài chính.

- Các lô hàng mới phát sinh phải nộp đủ thuế trước khi giảiphóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, ĐồngNai và Công ty cổ phần ô tô Huyndai Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu VT, KTTT (3)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng