THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/TTg-CN
V/v bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 17 ngõ 218 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 16256/BTC-QLCS ngày 27 tháng 11 năm 2007), ý kiến chỉ đạo của Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 7274/UBND-KT ngày 20 tháng 12 năm2007) về việc bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 17 ngõ 218 phố Tây Sơn, quậnĐống Đa, thành phố Hà Nội cho Báo Thanh niên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Cho phép Bộ Tài chính bán chỉđịnh cơ sở nhà, đất tại số 17 ngõ 218 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố HàNội cho Báo Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhlàm trụ sở làm việc, như đề nghị tại công văn nêu trên;

2. Giá bán tài sản trên đất,chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất nêu trên phải xác định theo giáthị trường tại thời điểm bán, chuyển nhượng;

3. Số tiền thu được từ việc bántài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất nêu trên saukhi trừ đi các chi phí liên quan được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy địnhtại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và pháp luật về ngânsách nhà nước;

4. Trung ương Đoàn Thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo Báo Thanh niên tổ chức thực hiện việc thẩm địnhgiá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất nêutrên theo quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Nguyễn Sinh Hùng; PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- Báo Thanh niên;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, CN (3). 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải