UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/TTrGD
V/v Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dạy thêm

Kon Tum, ngày 21 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục huyện (thị xã);
- Các Trường và các Trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo;
- Các Trường Cao đẳng và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Căn cứ Quyếtđịnh số 03/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hànhQuy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thực hiện Côngvăn số 87/SGD &ĐT-TTr ngày 01/02/2008 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạoV/v Hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm (DTHT) của UBND tỉnh KonTum;

Thanh tra Sởhướng dẫn làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dạy thêm như sau:

1. Hồ sơ đề nghịcấp giấy phép dạy thêm có thu tiền trong nhà trường gồm:

- Tờ trình đềnghị cấp phép dạy thêm của hiệu trưởng nhà trường (thực hiện như mẫu gửi kèmtheo công văn này).

- Kế hoạch tổchức dạy thêm, học thêm và danh sách giáo viên dạy thêm.

- Số lượng họcsinh, số lớp, số học sinh/lớp và mức thu học phí.

- Lệ phí cấpgiấy phép dạy thêm.

2. Hồ sơ đề nghịcấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường gồm:

- Đơn đề nghịcấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường (thực hiện như mẫu gửi kèm theo côngvăn này).

- Danh sáchtrích ngang của giáo viên và tình hình cơ sở vật chất nơi dạy.

- Giấy chứngnhận sức khỏe của giáo viên.

- Bảng photo cócông chứng văn bằng tốt nghiệp ứng với bộ môn của cấp học đăng ký dạy thêm.

- Kế hoạch dạythêm: Nội dung, chương trình, thời gian dạy, số buổi dạy và địa điểm từng nhóm(lớp).

- Số lượng họcsinh, số nhóm (lớp), số hs/nhóm (lớp) và mức thu học phí.

- Lệ phí cấpgiấy phép dạy thêm.

Lưu ý: Hồsơ đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo cấp giấy phép dạy thêm cấp THPT nộp tạiVăn phòng Sở (bộ phận một cửa) trước ngày 15/3/2008.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu Thanh tra Sở.

KT. CHÁNH THANH TRA SỞ
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Huỳnh Thời