BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0261/TM-XNK
V/v nhập khẩu thuốc lá

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: Cụm cảng Hàng không Miền Bắc

Trả lời công văn số 03/CV-CCMB ngày 05/01/2004 của Cụm cảng Hàng không Miền Bắc về việc nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Cụm cảng năm 2004;

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 27/GCN-BTM ngày 30/5/2003 Bộ Thương mại cấp cho Cụm cảng hàng không Miền Bắc;

Căn cứ Báo cáo tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh trong năm 2003 tại cửa hàng miễn thuế của Cụm cảng có xác nhận của Cục Hải quan TP. Hà Nội;

Bộ Thương mại đồng ý Cụm cảng Hàng không Miền Bắc nhập khẩu 400.000 USD thuốc là điếu và xì gà để bán thu ngoại tệ tại cửa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh của Cụm cảng trong năm 2004.

Việc nhập khẩu, bán hàng và thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành. Cụm cảng Hàng không Miền Bắc chịu trách nhiệm về việc bán hành đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hoá thẩm lậu vào thị trường nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2004.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu