UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LIÊN SỞ: XÂY DNG
-
TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/CBGVL-LS

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀCÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LIÊN SỞ

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ- UBND ngày 10/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nộivề việc Quy định một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sửdụng nguồn vốn nhà nước do UBND thành phốHà Nội quản lý;

Liên Sở: Xây dựng - Tài chính thông báo hướngdẫn đăng ký và công bố giá vật liệu xây dựng Liên Sở cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc công bố:

- Công bố giá vật liệu xây dựng theo nguyên tắcđược nêu tại điều 11 - Quyết định số 02/2011/QĐ- UBND ngày 10/1/2011 của UBNDThành phố Hà Nội, theo đó:

+ Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan xây dựngvà công bố Bảng giá vật liệu để chủ đầu tư tham khảo hoặc quyết định áp dụngcho việc lập dự toán các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

+ Thời gian công bố theo định kỳ ba tháng một lần(trừ trường hợp đột xuất).

+ Giá vật liệu được lập trên cơ sở giá thị trườnghoặc mức hao phí cần thiết về vật liệu được xác định phù hợp với tiêu chuẩn,chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác địnhtrên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sảnxuất, thông tin giá của nhà cung cấp.

+ Giá vật liệu đến hiện trường xây lắp chưa có thuếgiá trị gia tăng (V.A.T) được tính theo các quy định tính giá của Bộ Tài chínhvà các quy định có liên quan của ngành xây dựng.

- Vật liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành vềkỹ thuật, chất lượng và được phép lưu hành.

- Các đơn vị cung cấp vật liệu phải là đơn vị cóđăng ký kinh doanh hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Danh mục vật liệu công bố: Là danh mục các loạivật liệu phục vụ cho việc thực hiện các định mức, đơn giá do UBND Thành phố công bố hiện hành.

2. Tổng hợp và xây dựng bảng công bố giá vật liệu:

2.1. Tổng hợp thông tin giá vật liệu:

Giá vật liệu được tổng hợp từ thông tin do các đơnvị sản xuất, kinh doanh vật liệu và các cơ quan hữu quan cung cấp.

Hàng kỳ, Liên Sở Xây dựng - Tài chính thông báotrên website đề nghị các nhà sản xuất, đơn vị cung ứng vật liệu hoặc tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhàsản xuất gửi hồ sơ công bố giá vật liệu xây dựng theo nội dung sau:

a/ Đối với đơn vị công bố lần đầu:

- Công văn gửi Liên Sở: Xây dựng - Tài chính đềnghị được công bố giá vật liệu.

- Đăng ký kinh doanh, sản xuất hoặc cung cấp vậtliệu xây dựng do cấp có thẩm quyền cấp,phù hợp với chủng loại vật liệu đề nghị công bố.

- Thông tin về địa điểmđặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất của đơn vị, thông tin liên lạc của ngườiphụ trách đăng ký công bố giá.

- Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăngký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Hà Nội (nếu có).

- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, kèm theo hồsơ kiểm định chất lượng của cấp có thẩm quyềncấp.

- Danh sách một số công trình đã và đang sử dụngsản phẩm (kèm theo bản sao hợp đồng cung ứng, hóađơn bán sản phẩm tại thời điểm gần nhất).

- Bảng xây dựng giá thành phẩm của doanh nghiệp sảnxuất hoặc doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng.

- Bảng giá bán của sản phẩm bao gồm các thông tin:giá bán của Quý trước, giá bán tại thời điểm hiện tại (lưu ý: ghi rõ tên, mã,chủng loại, quy cách, kích thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm; giá chưa baogồm V.A.T và là giá bán đến chân công trình).

b/ Đối với đơn vị đã có vật liệu công bố tại cáckỳ trước:

- Công văn gửi Liên Sở: Xây dựng - Tài chính đềnghị được công bố giá vật liệu.

- Thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính và nhà máysản xuất của đơn vị, thông tin liên lạc của người phụ trách đăng ký công bố giá.

- Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăngký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Hà Nội (nếu có).

- Danh sách một số công trình đã và đang sử dụngsản phẩm (kèm theo bản sao hợp đồng cung ứng, hóađơn bán sản phẩm tại thời điểm gần nhất).

- Bảng giá bán của sản phẩm bao gồm các thông tin:giá bán của Quý trước, giá bán tại thời điểmhiện tại (lưu ý: ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, kích thước, thông số kỹthuật của sản phẩm; giá chưa bao gồm V.A.T và là giá bán đến chân công trình).

- Nguyên nhân thay đổi giá bán của sản phẩm so vớikỳ công bố trước (nếu có).

- Các nội dung thay đổi khác (nếu có).

c/ Yêu cầu đối với hồ sơ:

- Toàn bộ hồ sơ phải được ký và đóng dấu của đơn vịcung cấp.

- Thời điểm tiếp nhận hồ sơ công bố giá: căn cứtheo hạn nộp hồ sơ trong nội dung thông báo hàng kỳ của Liên Sở: Xây dựng - Tàichính đăng trên website.

- Địa điểm nhận hồ sơ công bố giá:

Phòng Quản lý kinh tế - Sở Xây dựng Hà Nội: số 52Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ gửi theo đường văn thư và01 bộ gửi tới địa chỉ email: pqlkt_soxd@hanoi.gov.vn hoặc qlkt.sxdhn@gmail.com

2.2. Xây dựng danh mục vật liệu cần công bố:

- Tổ chuyên viên Liên Sở có trách nhiệm tổng hợp,phân tích danh mục vật liệu cần công bố.

- Căn cứ vào hồ sơ, thông tin giá vật liệu xây dựngdo các đơn vị cung cấp, tổ chuyên viên Liên Sở tổng hợp, xem xét tính hợp lý, hợplệ của hồ sơ theo quy định, tổng hợp danhmục vật liệu đã có, xây dựng danh mục vật liệu cần bổ sung.

2.3. Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin giávật liệu xây dựng:

- Trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng cần khảosát tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, khảo sát và thu thập thông tingiá vật liệu.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát đểthống nhất tại cuộc họp liên ngành.

3. Công bố giá vật liệu Liên Sở:

- Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp liên ngành gồm: SởXây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương và Sở Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn để xem xét, thông qua nội dung bảng giá vật liệu liênngành.

- Trên cơ sở thống nhất của liên ngành, Sở Xây dựngvà Sở Tài chính sẽ công bố giá vật liệu.

- Giá vật liệu xây dựng được công bố công khai trênwebsite của Sở Xây dựng và Sở Tài chính hàng kỳ.

Trên đây là thông báo hướng dẫn đăng ký và công bốgiá vật liệu xây dựng của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính. Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng, Sở Tài chính để xemxét, giải quyết theo quy định./.

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Loan

SỞ XÂY DỰNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Long