BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 03/BNV-CCVC
V/v đề nghị cung cấp danh sách công chức, viên chức.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2003

Kínhgửi: Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam

Để phục vụ công tác nghiên cứu cơcấu ngạch công chức, viên chức năm 2003, Bộ Nội vụ đề nghị Phòng Thương mạicông nghiệp Việt Nam cung cấp danh sách công chức, viên chức đang giữ các ngạchcông chức theo các mẫu sau đây:

1. Ngạch nguyên viên chính(01002) và các ngạch tương đương:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngạch

Thời gian xếp ngạch

Bậc lương

Thời gian hưởng

Cơ quan quyết định

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. Ngạch chuyên viên cao cấp(01001) và các ngạch tương đương:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngạch

Thời gian xếp ngạch

Bậc lương

Thời gian hưởng

Cơ quan quyết định

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đề nghị Phòng Thương mại côngnghiệp Việt Nam có văn bản gửi về Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 10 tháng 01 năm2003. Mong được Quý cơ quan quan tâm giải quyết sớm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều