BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/BXD-KTQH
V/v hướng dẫn một số vấn đề về Luật Quy hoạch đô thị; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phúc đáp công văn số 2142/SXD-KTQH ngày 06/12/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướngdẫn một số vấn đề về Luật Quy hoạch đô thị; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Nội dung thứ nhất:

Các khái niệm “Dự án đầu tư xâydựng công trình tập trung” và “Dự án đầu tư công trình đơn lẻ” được làm rõtrong văn bản số 1277/BXD-KTQH ngày 01/8/2011 của Bộ Xây dựng nhằm mục đích hướngdẫn xác định các trường hợp cần cấp giấy phép quy hoạch theo quy định tại LuậtQuy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 và Nghị định số 37/2010/NĐ-CPngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchđô thị. Đối với dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình kiến trúc và hạ tầngkỹ thuật (ví dụ: một bệnh viện hoặc một trường học hoặc một trụ sở cơ quan . ..), đề nghị vận dụng và hiểu là “công trình tập trung”. Trong trường hợp này,cơ quan có thẩm quyền cần căn cứ theo Khoản 4 - Điều 14 - Nghị địnhsố 37/2010/NĐ-CP để hướng dẫn và xem xét việc cấp giấy phép quy hoạch.

2. Nội dung thứ 2:

Khoản 4, Điều 27Luật Quy hoạch đô thị quy định: “Đồ án quy hoạch chung thị trấn đã được phêduyệt là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựnghạ tầng kỹ thuật trong đô thị”.

Đối với những khu vực chưa cóquy hoạch, Chủ đầu tư dự án phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép quy hoạchlàm cơ sở để lập Quy hoạch chi tiết trước khi tiến hành các bước chuẩn bị đầutư và đầu tư.

3. Nội dung thứ 3:

Đối với việc tổ chức thẩm địnhcác đồ án quy hoạch xây dựng thuộc các dự án đầu tư du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, rừngphòng hộ, rừng sản xuất và khu bảo tồn thiên nhiên (không thuộc đô thị), đề nghịSở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ vềQuy hoạch xây dựng và Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựngvề việc Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; hồsơ quy hoạch xây dựng đối với các dự án này được quy định tại Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy địnhnội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng.

Liên quan đến việc cấp phép xâydựng đối với công trình thuộc các dự án đầu tư du lịch sinh thái tại các khu rừngđặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và khu bảo tồn thiên nhiên, đề nghị SởXây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp & Pháttriển nông thôn để làm rõ và thống nhất các nội dung đảm bảo điều kiện để dự ánđược cấp phép xây dựng như Luật Xây dựng đã quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựnghướng dẫn, giải đáp một số thắc mắc trong quá trình giải quyết công việc tại địaphương, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, PC, KTQH (Tú.4).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng