BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần TNHH xây lắp VĩnhTrinh

Bộ Xây dựng nhậnđược văn bản số 69/TTr-VT ngày 08/01/2014 của Công ty cổ phần TNHH xây lắp VĩnhTrinh đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnhgiá hợp đồng, tiến độ thực hiện hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựngthực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy địnhcủa pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dungcông văn số 69/TTr-VT ngày 08/01/2014, hợp đồng có hiệu lực từ ngày 30/12/2010,thời điểm này việc thực hiện hợp đồng theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựngvà Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫnphương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

2. Theo nội dungcông văn trên thì hợp đồng ký theo đơn giá cố định. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì hợp đồngtheo đơn giá cố định được điều chỉnhkhi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị donhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biếnđộng bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnhhưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phépcủa cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Đối với trường hợpdự án bị chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu (chủ đầu tư thay đổi thiết kế,chậm bàn giao mặt bằng...) thì chủ đầu tư phải gia hạn hợp đồng và phải bồithường thiệt hại cho nhà thầu (vật liệu, nhân công, máy thi công,...) do vi phạmhợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số48/2010/NĐ-CP. Giá hợp đồng được điều chỉnh trong cả thời gian gia hạn hợpđồng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2010/TT-BXD.

4. Tiền tạm ứng hợpđồng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước cho bên nhận thầu ngay saukhi hợp đồng có hiệu lực để triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.Giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng có được điều chỉnh giá hay khôngphụ thuộc vào nội dung hợp đồng các bên đã thỏa thuận.

5. Theo quy địnhtại khoản 1 điều 44 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì các bêncó trách nhiệm thương lượng giải quyết trên cơ sở nội dung của hợp đồng đã ký kết.Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấpđược thực hiện thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy địnhcủa pháp luật.

Đề nghị Công ty cổphần TNHH xây lắp Vĩnh Trinh căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh