BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/BXD-QLN
V/v trả lời công văn số 617/SXD-BCĐ ngày 25/11/2008 của Ban Chỉ đạo thực hiện QĐ 117/2007/QĐ-TTg tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi:Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 117/2007/QĐ-TTg tỉnh Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 617/SXD-BCĐ ngày 25/11/2008 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định117/2007/QĐ-TTg đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở chongười có công với cách mạng theo quy định Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn, Bộ Xâydựng trả lời như sau:

Quyết định số 117/2007/QĐ-TTgkhông có quy định hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đối tượng là con của cán bộ “Tiềnkhởi nghĩa”, do vậy trường hợp cả hai vợ chồng cán bộ “Tiền khởi nghĩa” mấttrước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành như công văn 617/SXD-BCĐ của SởXây dựng tỉnh Bắc Ninh đã nêu thì con của họ không được hưởng hỗ trợ cải thiệnnhà ở.

Đối với trường hợp người thuộcdiện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định117/2007/QĐ-TTg (cán bộ “Tiền khởi nghĩa” hoặc vợ hay chồng của người đó) màmất sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì những người thừa kế hợppháp được thụ hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ đó.

Đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiệnQuyết định 117/2007/QĐ-TTg tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh để triểnkhai thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theođúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, QLN & TTBĐS

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà