ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT -UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 03 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG HẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chng hạn, xâm nhập mặn và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 523-CV/VPTU ngày 24/02/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ cuối năm 2014 đến nay, do ảnh hưởng của hiện tượng E1 Nino, nên lượng mưa trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt thp hơn so với lượng mưa năm trung bình nhiều năm từ 25 - 55%. Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, hiện tượng E1 Nino đang còn tiếp tục duy trì, có khả năng kéo dài và tác động mạnh mẽ đến khu vực Tây Nguyên gây ra thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài. Mực nước trên các sông, suối dao động theo xu thế giảm dn, lượng dòng chảy đạt thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 45 - 65%. Theo số liệu quan trắc tính đến ngày 19/02/2016 các hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1,5m đến 5,8m; cao trình sông Đăk Bla tại thành phố Kon Tum mực nước đã xuống mức thấp lịch sử.

Trong thời gian tới, tình hình khô hạn còn tiếp tục kéo dài, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước trên diện rộng, đặc biệt là các khu vực không có công trình thủy lợi hoặc chỉ có công trình thủy lợi nhỏ. Trong vụ Đông xuân 2015 - 2016 và năm 2016, hạn hán thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt sẽ xảy ra gay gt, khốc liệt hơn.

Trước tình hình trên, đbảo đảm việc cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2015 - 2016, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, thiếu nước gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 2471/UBND-KTN ngày 22/10/2015 và Kế hoạch số 2735/KH-UBND ngày 23/11/2015 về phòng, chống hạn vụ Đông xuân năm 2015 - 2016 do ảnh hưởng của E1 Nino trên địa bàn tỉnh Kon Tum và triển khai ngay một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn sau:

1. UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum:

- Rà soát, tchức và vận động các lực lượng tham gia nạo vét các cửa ly nước, hệ thống kênh mương, tích nước hchứa, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến, đào ao, giếng, đắp đập tạm đngăn, trữ nước; đy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là hệ thống kênh mương các khu vực có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước. Chủ động btrí ngân sách địa phương đtriển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn. Đng thời tng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đ theo dõi và có sự hỗ trợ kịp thời.

- Chỉ đạo quyết liệt việc kim tra, đánh giá nguồn nước trữ tại các hồ chứa, các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt do đơn vị, địa phương mình quản lý; tính toán cân bng nước, rà soát, bsung phương án phòng, chống hạn và chuyển đi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; căn cứ tình hình cụ th v ngun nước và khả năng cp nước, ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc và các ngành công nghiệp, dịch vụ, tưới cây công nghiệp lâu năm; lập kế hoạch điều tiết vận hành cụ thcho từng công trình, hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp tích nước, tiết kiệm nước, chống thất thoát và sử dụng nước lãng phí.

- Các khu vực thường xuyên xảy ra khô hạn, thiếu nước trong mùa khô phải chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chng hạn; chủ động xây dựng và thực hiện phương án phòng, chng hạn, đảm bảo cp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016, không đ thiếu nước cho sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với các Nhà máy thủy điện trên địa bàn trong việc điều tiết, sử dụng hp lý, hiệu quả nguồn nước xả của các hồ thủy điện đphục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016.

2. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Làm cơ quan đầu mối, tăng cường kim tra, đôn đc, hướng dẫn và htrợ các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống hạn đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hướng dẫn việc điu tiết nước các hồ chứa thủy lợi, quản lý nguồn nước các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, ao, đầm, vùng trũng; thường xuyên kim tra, đánh giá cân đối nguồn nước, xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước cho sinh hoạt và sản xuất.

- Tăng cường hướng dẫn, phbiến kinh nghiệm tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước hiệu quả để các địa phương, đơn vị và người dân áp dụng; hướng dẫn kỹ thuật thâm canh theo hướng sử dụng tiết kiệm nước đđối phó hiệu quả với tình trạng nắng nóng và khô hạn kéo dài; chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa và rau màu; đng thời hướng dẫn, khuyến cáo UBND các huyện, thành phố triển khai việc thay đi cơ cấu cây trồng trong điều kiện hạn hán như hiện nay nhm đảm bảo an ninh lương thực và hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại cho ngành nông nghiệp.

- Rà soát, nắm chắc sliệu về nhu cầu dùng nước của các địa phương đ phi hợp với các đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện đ bsung nước cho hạ du, phục vụ sản xut nông nghiệp và dân sinh.

- Tng hợp tình hình hạn hán trên địa bàn, chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp phòng, chng hạn kịp thời, hiệu quả; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo báo tình hình hạn hán về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hp, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai 2013 và các Văn bản hướng dẫn liên quan.

3. S Công thương:

- Chỉ đạo xây dựng phương án cụ thchủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt; ưu tiên bảo đảm cung cp điện cho các trạm bơm nước phòng, chống hạn; phối hp với cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác phbiến, tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô.

- Theo dõi, nắm chắc mực nước tại các hchứa thủy điện trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch điu tiết nước các hồ chứa thủy điện đchống hạn cho hạ du với ưu tiên trước hết là đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt, dịch vụ của người dân, sau đó đến chăn nuôi gia súc, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh và sản xuất công nghiệp, sản xuất điện.

4. S Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo, đôn đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo, nhận định tình hình khí tượng thủy văn, đặc biệt là tình hình mưa, dòng chảy (k cả dự báo 10 ngày, tháng, mùa) kịp thời cung cấp thông tin về khí tượng, thủy văn, hạn hán cho các cơ quan, đơn vị có liên quan đchỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động thực hin các biện pháp phòng chống hạn.

- Chủ trì phối hợp với các Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch điều tiết nước cho hạ du các hồ thủy điện trên lưu vực sông Sê San trong trường hợp xảy ra hạn hán thiếu nước mà các hồ không thđảm bảo việc vận hành theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa tại Quyết định số 1182/QĐ-TTg ngày 17/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

5. S Y tế: Chỉ đạo hướng dẫn lực lượng y tế cơ sở chủ động kim tra, giám sát bảo đảm an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh do ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, nắng nóng kéo dài.

6. S Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống hạn hán theo quy định khi có yêu cầu.

7. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thy văn, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo về tình hình diễn biến khô hạn, thiếu nước, thông tin kịp thời cho các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan biết đchủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn.

8. S Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Kon Tum: Đy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cp, các ngành, các tchức, đơn vị và người dân đ thay đi, nhận thức được hiện tượng E1 Nino kéo dài, tình hình hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng trong năm 2016 đchủ động thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện, nước.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chtịch UBND các huyện, thành phvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
-
HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các S
: Nông nghiệp và PTNT; Công thương; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Khí tượng thủy văn Kon Tum;
- Đài Phát thanh truyền hình; Báo Kon Tum;
- B
QL Khai thác các CTTL Kon Tum;
- Chi cục thủy lợi và PCLB;
- Văn phòng Đoàn ĐB
QH và HĐND tỉnh;
- V
ăn phòng UBND tỉnh (CVP);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT
, KTN6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí