THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/TTg-CN
V/v đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn phía Nam thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6828/BGTVT-KHKt ngày 25 tháng 10 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(văn bản số 8362 BKH/KCHT&ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2007), Bộ Tài chính (vănbản số 15583/BTC-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2007), Bộ Xây dựng (văn bản số 2417/BXD-XL ngày 13 tháng 11 năm 2007) về việc đầu tư, nâng cấp mở rộng đườngHồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn kéodài qua thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạntừ thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn phía Nam thành phố Pleiku bằngnguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2008 - 2010 như đề nghị của BộGiao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giaothông vận tải, và các cơ quan liên quan để tổng hợp Dự án nêu trên, báo cáo Thủtướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:
Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 21

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải