VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/VPCP-CN
V/v bán chỉ định các cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 16680/BTC-QLCS ngày 06 tháng 12 năm 2007) về việc bán chỉ định cáccơ sở nhà, đất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 9 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố HồChí Minh cho Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long và cơ sở nhà, đấttại hẻm 50 Bến Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho Chi nhánh Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, như đề nghị củaBộ Tài chính tại công văn nêu trên;

2. Giá bán tài sản trên đất,chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ sở nhà, đất nêu trên phải xác địnhtheo giá thị trường tại thời điểm bán;

3. Số tiền thu được từ việc bántài sản trên đất, quyền sử dụng đất của các cơ sở nhà, đất nêu trên sau khi trừđi các chi phí liên quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được sử dụng theo quy địnhtại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữunhà nước;

4. Giao Bộ Tài chính hướng dẫnNgân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyềnsử dụng đất các cơ sở nhà, đất nêu trên theo đúng quy định tại Quyết định số09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếplại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và các quy định của pháp luật về ngânsách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố HồChí Minh và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Nguyễn Sinh Hùng;
PTT Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng NN và PTNT VN;
- Ngân hàng PT nhà ĐBS Cửu Long;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, NN, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, CN (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý