VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/VPCP-QHQT
V/v đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án đào tạo trồng rừng

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư (công văn số 8171 BKH/KTĐN ngày 24 tháng 12 năm 2002), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và đầu tư yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cung cấp 10 hạng mục trang thiết bị phục vụ tổ chức các khóa đào tạo trong khuôn khổ tiểu dự án “Đào tạo trong nước về kỹ thuật trồng rừng trên đất phèn vùng đồng bằng sông Cửu Long” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tiếp nhận và sử dụng số trang thiết bị này theo quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý