BỘ THƯƠNG MẠI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 0311/TM-ĐM
V/v: Thu hồi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005

Hà Nội , ngày 10 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

- Công Ty Ld TNHH May Mặc Kwong Hai
- Phòng Quản Lý Xnk Khu Vực Hải Phòng

Căn cứ Thông tư Liên Tịch Bộ Thương mại- Bộ Công nghiệp số 04/2004/TTLT /BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ báo cáo: Tổng hợp tình hình thực hiện hạn ngạch của các thương nhân trong năm 2003 và năm 2004 (tính đến 30/11/2004) của Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Phòng;
Bộ Thương mại thông báo thu hồi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 của Công ty LD TNHH may mặc Kwong Hai do Công ty đã được cấp Visa hàng dệt may sang Hoa Kỳ vượt số lượng hạn ngạch được giao trong năm 2003 với số lượng như sau:

Tên hàng

Cat.

Đơn vị

Số lượng thu hồi

Ghi chú

Váy ngắn chất liệu bông và sợi nhân tạo

342/642

6.578

Thu hồi tại TB số 5245/TM-XNK ngày 15/10/2004

Bộ Thương mại thông báo cho Công ty LD TNHH may mặc Kwong Hai, Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- Lưu VT, BDM

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG


Lê Danh Vĩnh