BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 0319/BCT-KV1
V/v: Campuchia thông báo danh mục hàng hóa cấm

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý)

Căn cứ khoản 5 Điều 4 Hiệp địnhquá cảnh hàng hóa Việt Nam - Campuchia ký ngày 4 tháng 11 năm 2008, trongvòng 60 ngày kể từ ngày ký Hiệp định, hai bên sẽ thông báo cho nhau danh mụchàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhậpkhẩu, tạm ngừng nhập khẩu của mỗi bên.

Bộ Công Thương kính gửi quýTổng cục kèm theo danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu của phíaCampuchia do Bộ Thương mại Campuchia thông báo.

Trân trọng đề nghị quý Tổng cụcthông báo cho các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện Hiệp định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Vụ XNK;
- Lưu VT, KV1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Dântộc – Tôn giáo – Quốc vương

BỘ THƯƠNG MẠI

Số. 0008 MOC/SM2008

PhnômPênh, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Ngài Tiến sĩ VŨ HUY HOÀNG

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam

Thưa Ngài Bộ trưởng,

Tôi xin trân trọng đề cập tớiĐiều 4 trong Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa hai nước được ký ngày 04 tháng11 năm 2008. Hiện tại, Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia đã hoàn thành danhmục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và đề nghị đưa danh mục này kèmtheo Hiệp định quá cảnh hàng hóa.

Tôi vô cùng cảm kích nếu NgàiBộ trưởng có thể thông báo đến các cơ quan liên quan của nước ngài về vấn đềnày.

Tôi xin gửi Ngài Bộ trưởng lờichào trân trọng.

BỘ TRƯỞNG CAO CẤP
BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Cham Prasidh

DANH MỤC

HÀNGHÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU CỦA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA

I. HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU

1. Vũ khí, đạn dược; phụ tùng vàlinh kiện đi kèm.

2. Thuốc tân dược bị cấm và cácchất gây nghiện.

3. Tác phẩm văn hóa nghệ thuật;các vật phẩm văn hóa sưu tầm và đồ cổ.

4. Sản phẩm lâm nghiệp và sảnphẩm lâm nghiệp ngoài gỗ:

- Gỗ khúc (tròn), đã hoặc chưabóc vỏ

- Gỗ xẻ dạng vuông, thô

- Gỗ khúc vuông có đường kínhtrên 25cm, kể cả đã được bào

- Dầu Dyxosylum Lorreiri, nhovàng, bột nho vàng

- Củi các loại, kể cả củi bó;than củi, cây cọ borassus frabellier.

6. Máy ly tâm.

7. Các loại động thực vật làbiểu tượng của Vương quốc Campuchia:

- Động vật bốn chân

:

Bos Sauveli

- Chim

:

Pseudibis gigantea

- Bò sát

:

Batagur baska

- Cá

:

Catkicaroui Siamensis

- Thực vật

:

Borassus Flabellifer

- Hoa

:

Mitrella Mesnyi

- Trái cây

:

Chuối (Musa Aromatica)

II. HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU

1. Vũ khí đạn dược; phụ tùng vàlinh kiện đi kèm.

2. Thuốc tân dược bị cấm và cácchất gây nghiện.

3. Các loại xe tay lái bên phải.

4. Hàng hóa đã qua sử dụng:Máy tính, giày dép, túi xách, pin, máy biến thế và tất cả các sản phẩm đã quasử dụng.

5. Sách tôn giáo, sách chínhtrị, tranh ảnh khiêu dâm và các tài liệu xuất bản bất hợp pháp khác.

6. Các sản phẩm vi phạm luậtsở hữu trí tuệ hoặc hàng giả.

7. Các loài động thực vật hoangdã có ảnh hưởng đến nguồn gen.

8. Các loại phế thải của sảnphẩm đã qua sử dụng.

9. Các loại hàng hóa ảnh hưởngđến giáo dục, văn hóa, an ninh và an toàn Xã hội.

MINISTRY OF COMMERCE

No. 0008 MOC/ SM 2008

PhnomPenh, January 05, 2009

H.E.Dr VU HUY HOANG

Minister of Industry and Trade

The Socialist Republic ofVietnam

Dear Excellency,

I have the honor to referArticle 4 of the Agreement on the Transit of Goods between our two countriessigned on November 04th 2008. In this regard, the Ministry of Commerceof the Kingdom of Cambodia has successfully put together the list of goodsbanned from export and import, and would like to submit this list as anattachment to the Agreement on the transit of goods.

It would be highly appreciatedif Your Excellency could kindly take necessary measures to infrom relevantauthorities in your country of this regard.

Please accept, Dear Excellency,the assurances of my highest consideration.

SENIOR MINISTER
MINISTER OF COMMERCE
Cham Prasidh

LIST

OF GOODS BANNED FROM EXPORT AND GOODS BANNED FROM IMPORT OF THE ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA

I. GOODS BANNED FROM EXPORT

1. Weapon and ammunition; parts and accesories thereof.

2. Illicit drugs and others psychotropic substances.

3. Cultural Works of art; cultural collector’ picecs and cultural antiques.

4. Forest products and non timber forest products:

- Raw (round) logs, whether debarked or not.

- Crude and rough sawn timber

- Squared logs with a width of more than 25cm, even when smoothed

- Oil Dyxosylum Lorreiri, Yellow Vine, Yellow Vine Powder

- Firewood, all kinds, even when bundled; and charcoal, Borassus frabellifer

6. Centrifuge Concentrate.

7. Animal and Plant are simbol of the Kingdom of Cambodia:

- Quadrupedal

:

Bos Sauveli

- Brids

:

Pseudibis gigantea

- Reptile

:

Batagur baska

- Fish

:

Catkicaroui Siamensis

- Plant

:

Borassus Flabellifer

- Flower

:

Mitrella Mesnyi

- Fruit

:

Banana (Musa Aromatica)

II. GOODS BANNED FROM IMPORT

1. Weapon and ammunition; parts and accesories thereof.

2. Illicit drugs and others psychotropic substances.

3. All kind of Car right – steering.

4. Used goods: Computers, Shoes, Bags, batteries, Transformator, and all kind of used Products.

5. Religion books, Politics books, Obscene Picture and Other illegal published Documentaries

6. Goods are violated the intellectual Property Right Law or Fake Products.

7. All kind of wild animal and plant impact to genetic Resource.

8. All kind of wast of used products.

9. All kind of Goods impact on Education, Culture, Security and Social-Safety.