BỘ THƯƠNG MẠI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 0367/TM-DM

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2005


Kính gửi Các phòng QLXNK khu vực

Theo đề nghị của các khách hàng lớn Hoa Kỳ, Bộ Thương mại đề nghị các phòng QLXNK khu vực tiến hành làm thủ tục cho các thương nhân như sau:

1. Các lô hàng của thương nhân có người nhận hàng có tên dưới đây khi thương nhân xuất trình chứng từ hợp lệ và khách hàng lớn ghi trên thông báo giao hạn ngạch của thương nhân là Mast Industries, Inc:

1.1 Mast Industries (Far East) Ltd

1.2 Mast Industries N.V

.3 Mast Industries, Inc.

2. Các lô hàng của thương nhân có người nhận hàng có tên dưới đây khi thương nhân xuất trình chứng từ hợp lệ và khách hàng lớn ghi trên thông báo giao hạn ngạch của thương nhân là Perry Ellis International/Supreme International. Danh sách này thay thế cho danh sách người nhận hàng của khách hàng lớn này trong Thông báo số 0298/TM-DM ngày 07/03/2005:

2.1 Supreme International, LLC

2.2 Jantzen. LLC

2.3 Perry Ellis Menswear, LLC

2.4 Salant Holding, LLC

Bộ Thương mại thông báo để các Phòng QLXNK biết và thực hiện.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Lê Danh Vĩnh