BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 04/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn bù chi phí nhân công cho hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng vàThương mại Việt Nam

Trả lời văn bản số 1427/MC-QLKTCT ngày 24/12/2008 của Tổngcông ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) đềnghị hướng dẫn bù giá nhân công cho hợp đồng thi công xây dựng công trình, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Việc điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình khi Nhà nước thay đổi tiền lương tối thiểuthực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Theo đó, các công trình, hạng mụccông trình đang thi công dở dang có khối lượng xây dựng thực hiện trong khoảngthời gian được điều chỉnh theo qui định của Bộ Xây dựng đều được áp dụng điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình; Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thựchiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các Bên. Vì vậy đối với trường hợpnêu tại văn bản số 1427/MC-QLKTCT Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng vàThương mại Việt Nam cùng chủ đầu tư căn cứ vào phương pháp điều chỉnh giá hợpđồng đã được hai bên thống nhất hoặc vận dụng phương pháp điều chỉnh bằng hệ sốnhư hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xâydựng công trình khi nhà nước thay đổi chế độ tiền lương để điều chỉnh giá hợpđồng cho phù hợp.

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam(CONSTREXIM HOLDINGS) căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh